رفتن به مطلب

نصب وردپرس در سرور مجازی - نصب وردپرس در vps


پست های پیشنهاد شده

نحوه نصب وردپرس در لینوکس با وب سرور NGINX

آموزش نصب وردپرس در لینوکس - مرحله 1 راه اندازی وب سرور nginx و MariaDB :

برای نصب وردپرس در لینوکس یا نصب در سرور مجازی ما در این آموزش قصد داریم وردپرس رو بر روی ubuntu 20.04 راه اندازی کنیم . در هر صورت نصب وردپرس در لینوکس ( نصب وردپرس در سرور مجازی ) در تمامی نسخه های لینوکسی  امکانپذیر میباشد .

 

1 . نصب NGINX در ubuntu 20.04 :

نقل قول


apt update

apt install nginx

systemctl is-enabled nginx


 

 

2 . نصب دیتابیس سرور MariaDB : 

 

نقل قول

 

apt install mariadb-server mariadb-client


 

 

3 . کانفیگ کردن دیتابیس MariaDB : 

نقل قول


mysql_secure_installation

 

Enter current password for root (enter for none): Enter
Set a root password? [Y/n] y
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y


 

 

4 . نصب بسته های PHP :

نقل قول


apt install php php-mysql php-fpm

systemctl status php7.4-fpm
systemctl is-enabled php7.4-fpm


 

 

5 . فعال سازی PHP-FPM در فایل کیانفیگ PHP :

 

nano /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf

 

آموزش نصب وردپرس در لینوکس

 

 

6 . در فایل مربوط به تنظیمات سایت nginx موارد زیر را مانند تصویر ست کنید :

nano /etc/nginx/sites-available/default

 

 

آموزش نصب وردپرس در لینوکس 1

 

7 . سرویس nginx را restart نمایید :

 

نقل قول

 

systemctl restart nginx


 

 

 

مرحله 2 راه اندازی وردپرس در سرور مجازی :

1 . دانلود آخرین نسخه فارسی وردپرس در لینوکس :

 

نقل قول

 

wget -c لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.


 

 

2 . باز کردن بسته : 

نقل قول

 

tar -xzvf latest.tar.gz


 

 

 

3 . فایلهای وردپرس را در مسیر سایت مورد نظرتان کپی کنید :

 

نقل قول

 

cp -R wordpress/ /var/www/html/gameserver.ir


 

 

 

4 . پوشه و فایلهای را بر اساس کاربر و گروه www-data پرمیشن میدهیم :

 

نقل قول


chown -R www-data:www-data /var/www/html/gameserver.ir
chmod -R 775 /var/www/html/gameserver.ir


 

 

 

5 . وارد کنسول دیتابیس شده و پایگاه داده مربوطه رو ایجاد میکنیم :

 

نقل قول


mysql -u root

CREATE DATABASE wp;
'GRANT ALL PRIVILEGES ON mysite.* TO 'wp'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Passs@#cdsW@G234';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;


 

 

 

6 . فایل wp-config.php را تغییر نام میدهیم :

 

نقل قول

 

cd /var/www/html/gameserver.ir
mv wp-config-sample.php wp-config.php


 

 

 

7 . فایل wp-config.php را با vi یا nano ویرایش کنید و موارد زیر رو در این فایل طبق دیتابیسی کا ایجاد کردید وارد کنید :

 

نقل قول

 

nano wp-config.php


 

 

 

آموزش نصب وردپرس در سرور مجازی

 

8 . فایل مربوط به کانفیگ gameserver.ir یا همان دامنه شما را در مسیر زیر ساخته و اطلاعات زیر را در این فایل وارد میکنیم :

 

نقل قول


nano /etc/nginx/conf.d/mysite.com.conf

server {
listen 80;
listen [::]:80;
root /var/www/html/gameserver.ir;
index index.php index.html index.htm;
server_name gameserver.ir www.gameserver.ir;

error_log /var/log/nginx/gameserver.ir_error.log;
access_log /var/log/nginx/gameserver.ir_access.log;

client_max_body_size 150M;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}
}


 

 

9 . فایل های اضافی در این مسیر را پاک میکنیم و سرویس وب سرور nginx را restart میکنیم :

 

نقل قول

 

rm /etc/nginx/sites-enabled/default
rm /etc/nginx/sites-available/default

systemctl restart nginx


 

 

10 . خب فقط کافیه نام دامنه یا IP رو توی مرورگرتون وارد کنید و مراحل نصب wordpress رو جلو ببرید .

 

مرجع آموزش :  لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

سفارش انواع سرویس در گیم سرور دات آی آر

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.     لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.     لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.     لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...