رفتن به مطلب

AynaZ

کـاربـر فـعـال
 • تعداد ارسال ها

  7,256
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  25

تمامی مطالب نوشته شده توسط AynaZ

 1. AynaZ

  .htaccess پیشفرض وب سئو ویبولتین

  سلام و خسته نباشین اگر فایل .htaccess شما پاک شده ما نسخه ی اونرو میزاریم برای شما . ت . نسخه ی اون در داخل پلاگین مربوط به وب سئو هم هست . . . # Comment the following line (add '#' at the beginning)# to disable mod_rewrite functions.# Please note: you still need to disable the hack in# the vBSEO control panel to stop url rewrites.RewriteEngine On# Some servers require the Rewritebase directive to be# enabled (remove '#' at the beginning to activate)# Please note: when enabled, you must include the path# to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)#RewriteBase /#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.yourdomain\.com#RewriteRule (.*) http://www.yourdomain.com/forums/$1 [L,R=301]RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-fRewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-dRewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA] سوالی بود بپرسید
 2. سلام و خسته نباشین اگر شما هم میخوایید درصد بارگذاری وی بی خودتون رو زیاد کنید این .htaccess رو به شما توصیه می کنم <IfModule mod_mime.c>AddType text/css .cssAddType application/x-javascript .jsAddType text/richtext .rtf .rtxAddType image/svg+xml .svg .svgzAddType text/plain .txtAddType text/xsd .xsdAddType text/xsl .xslAddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmxAddType video/avi .aviAddType image/bmp .bmpAddType application/java .classAddType video/divx .divxAddType application/msword .doc .docxAddType application/x-msdownload .exeAddType image/gif .gifAddType application/x-gzip .gz .gzipAddType image/x-icon .icoAddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpeAddType application/vnd.ms-access .mdbAddType audio/midi .mid .midiAddType video/quicktime .mov .qtAddType audio/mpeg .mp3 .m4aAddType video/mp4 .mp4 .m4vAddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpeAddType application/vnd.ms-project .mppAddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odbAddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odcAddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odfAddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odgAddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odpAddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .odsAddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odtAddType audio/ogg .oggAddType application/pdf .pdfAddType image/png .pngAddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptxAddType audio/x-realaudio .ra .ramAddType application/x-shockwave-flash .swfAddType application/x-tar .tarAddType image/tiff .tif .tiffAddType audio/wav .wavAddType audio/wma .wmaAddType application/vnd.ms-write .wriAddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlwAddType application/zip .zip</IfModule><IfModule mod_expires.c>ExpiresActive OnExpiresByType text/css "access plus 1 month"ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"ExpiresByType text/richtext "access plus 1 day"ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 day"ExpiresByType text/plain "access plus 1 day"ExpiresByType text/xsd "access plus 1 day"ExpiresByType text/xsl "access plus 1 day"ExpiresByType video/asf "access plus 1 month"ExpiresByType video/avi "access plus 1 month"ExpiresByType image/bmp "access plus 1 month"ExpiresByType application/java "access plus 1 month"ExpiresByType video/divx "access plus 1 month"ExpiresByType application/msword "access plus 1 month"ExpiresByType application/x-msdownload "access plus 1 month"ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"ExpiresByType application/x-gzip "access plus 1 month"ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 month"ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.ms-access "access plus 1 month"ExpiresByType audio/midi "access plus 1 month"ExpiresByType video/quicktime "access plus 1 month"ExpiresByType audio/mpeg "access plus 1 month"ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.ms-project "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text "access plus 1 month"ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"ExpiresByType image/png "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint "access plus 1 month"ExpiresByType audio/x-realaudio "access plus 1 month"ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"ExpiresByType application/x-tar "access plus 1 month"ExpiresByType image/tiff "access plus 1 month"ExpiresByType audio/wav "access plus 1 month"ExpiresByType audio/wma "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.ms-write "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.ms-excel "access plus 1 month"ExpiresByType application/zip "access plus 1 month"</IfModule><IfModule mod_deflate.c><IfModule mod_setenvif.c>BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/htmlBrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzipBrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/htmlBrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html</IfModule><IfModule mod_headers.c>Header append Vary User-Agent env=!dont-vary</IfModule><IfModule mod_.c>AddOutputByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon</IfModule></IfModule><FilesMatch "\.(css|js|CSS|JS)$"><IfModule mod_headers.c>Header set Pragma "public"Header append Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"</IfModule>FileETag MTime Size<IfModule mod_headers.c>Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"</IfModule></FilesMatch><FilesMatch "\.(rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|)$"><IfModule mod_headers.c>Header set Pragma "public"Header append Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"</IfModule>FileETag MTime Size<IfModule mod_headers.c>Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"</IfModule></FilesMatch><FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$"><IfModule mod_headers.c>Header set Pragma "public"Header append Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"</IfModule>FileETag MTime Size<IfModule mod_headers.c>Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"</IfModule></FilesMatch><Ifmodule mod_php4.c> php_value upload_max_filesize 2M php_value max_execution_time 30 php_value max_input_time 60 php_value memory_limit 32M php_value post_max_size 8M php_flag register_globals off php_flag display_errors off php_flag file_uploads on php_flag log_errors off php_flag output_buffering off php_flag register_argc_argv on php_flag magic_quotes_gpc off php_flag magic_quotes_runtime off php_flag magic_quotes_sybase off php_flag mysql.allow_persistent off php_flag register_long_arrays on php_flag allow_url_fopen on php_flag cgi.force_redirect on php_flag enable_dl on</Ifmodule><Ifmodule mod_php5.c> php_value upload_max_filesize 2M php_value max_execution_time 30 php_value max_input_time 60 php_value memory_limit 32M php_value post_max_size 8M php_flag register_globals off php_flag display_errors on php_flag file_uploads on php_flag log_errors off php_flag output_buffering off php_flag register_argc_argv on php_flag magic_quotes_gpc off php_flag magic_quotes_runtime off php_flag magic_quotes_sybase off php_flag mysql.allow_persistent off php_flag register_long_arrays on php_flag allow_url_fopen on php_flag cgi.force_redirect on php_flag enable_dl on</Ifmodule> بهینه سازی توسط خودم . سوالی بود بپرسید
 3. سلام من این تم رو خرید کرده بودم خودم و از نسخه های رایگان در نت نیست و بدون مشکل فعالسازی و نصب میشه امکانات :: دارای پنل تنظیماتی فوق العاده حرفه ای و کاربردی پشتیبانی از منوهای ابشاری در سه بخش از پوسته پشتیبانی از ابزارک در سایدبار کناری و فوتر به صورت دو ستونه و سه ستونه کاملا پاسخگو ( رسپونسیو ) ( با قابلیت فعال و غیر فعال کردن ) قسمت های مختلف برای تبلیغات در سایز های مختلف دارای بخش سرتیتر خبر ( تیکر: اسلایدر متنی ) دارای منوهای بسیار زیبا با قابلیت انتخاب رنگ برای هر منو و هر دسته دارای الگوهای مخصوی برای هر برگه دارای بخش شورتکد ( کد کوتاه ) در بخش ویرایشگر وردپرس دارای ایلایدر ی زیبا و حرفه ای قابلیت امتیاز دهی به مطالب بخش شبکه های اجتماعی بسیار زیبا پشتیبانی از ویدیو و صوت سئوی خوب و کاملا بهینه و بسیاری امکانات دیگر … دریافت کنید اگر مشکلی داشتید بنده در خدمتم
 4. AynaZ

  کمک در دسترسی وردپرس ! :(

  نصب و فعالسازی شد تست کنید . . .. تنظیمات این استایل غیرفعال هست لاینس نیاز داره توسط 3 پلاگین تونستم بیارم اطلاعات رو ولی کامل نمیشه من در این حد تونستم .
 5. AynaZ

  کمک در دسترسی وردپرس ! :(

  این استایل نیاز به افزونه داره ابزارک هارو هم غیرفعال باید کنید در صورت لزوم دسترسی بفرستین تا درست کنم
 6. AynaZ

  کمک در دسترسی وردپرس ! :(

  آدرس استایل رو ذکر کنین نتیجه رو بگیم
 7. AynaZ

  کمک در دسترسی وردپرس ! :(

  در ضمن شما باید پلاگین های مورد استفاده ی اون استایل رو فعالسازی کنین تا رفع شه ابزارک هارو هم تست کنین - - - Updated - - - در ضمن شما باید پلاگین های مورد استفاده ی اون استایل رو فعالسازی کنین تا رفع شه ابزارک هارو هم تست کنین
 8. AynaZ

  کمک در دسترسی وردپرس ! :(

  یکی از استایل های دیفالت وردپرس رو فعال کنین و تست کنین ببین مطالب میاد
 9. AynaZ

  کمک در دسترسی وردپرس ! :(

  عزیزم شما باید داخل هاستت بری این ادرس wp-content/themes یه پوشه بسازی به هر اسمی که استایلت هست و بعد اطلاعات استایل رو آپلود کن و بیایی از داخل مدیریت وردپرس فعالسازی اش کنی روشش رو هم آقا دانیال گفتن بهتون دیگه
 10. در صورتی که از سیستم مدیریت محتوا دیتالایف استفاده می کنید می توانید با محدود کردن آی پی پنل مدیریت ، از ورود هکر ها به پنل جلوگیری کنید. ابتدا وارد هاست خود شوید و فایل .htaccess اصلی خود را ویرایش کنید. سپس از سایت زیر آی پی خود را دریافت کنید What Is My IP - The IP Address Experts Since 1999 سپس در اخر فایل کد های زیر را اضافه کنید [color=#FF0000][b]order deny,allow[/b][/color][color=#FF0000][/color][color=#FF0000][b]Allow from 37.63.[/b][/color][color=#FF0000][/color][b]Deny from all[/b] توجه داشته باشید در صورتی که آی پی شما ثابت است می توانید فقط آی پی را وارد کنید مانند : Allow from 37.63.21.21 اما در صورتی که آی پی شما ثابت نیست و پس از هر بار وصل شدن به اینترنت تغییر می کند باید رنج آن را باز کنید مانند : Allow from 37.63. (بعد از عدد 63 نقطه فراموش نشود) همچنین در صورتی که فایل ادمین دیتالایف را تغییر داده اید حتما admin.php هم تغییر دهید. تشکرررر
 11. آموزش تغيير رمز ديتالايف با استفاده از پي اچ پي ماي ادمين هاست براي اينکار ابتدا واردهاستخود شده و به قسمت phpMyAdmin برويد در سمت چپ برروي نام ديتابيسي که براي ديتالايف ساخته ايد کليک کنيد پس از کليک بروي ديتابيس جدول هاي ساخته شده توسط ديتالايف نمايان مي شود مطابق تصوير زير بروي جدول با نام dle_users کليک کنيد در صفه سمت راست نام کاربري admin را انتخاب و بروي edit کليک کنيد در صفحه جديد ستون password بروي تکس باکس که بروي تصوير زير نشان داده شده کليک نماييد تا بتوانيد پسوورد جديد را وارد نماييد از آنجايي که تمامي رمزها در پي اچ پي ماي ادمين بايد به صورت کد شده باشد شما هم بايد براي تغيير رمز خود را کد کنيد نوع کد شده که قادر خواندن در پي اچ پي ماي ادمين باشد MD5 است در قسمت پسوورد کد [color=#000000]14e1b600b1fd579f47433b88e8d85291[/color] را قرار دهيد و بعد برروي GO در پايين صفحه کليک کنيد تا تغييرات اعمال بشه رمز شما تغيير کرده حال براي ورود به ادمين به صورت http://نام دامنه شما. com/admin.php وارد شده و در قسمت نام کاربري admin را وارد کرده و پسوورد هم 123456 را بزنيد پس از وارد شدن حتما رمز خود را از قسمت پنل مديريت تغيير دهيد تهران هاست
 12. غیر فعال کردن ماژول magic_quotes_gpc در سرور تا حالا شده که پس از نصب دیتالایف انجین در پایین داشبورد با پیغام زیر مواجه شوید در تنظيمات سرور شما (فايل php.ini)، گزينه ای مشاهده شد که در حال حاضر استفاده از اين گزينه منسوخ شده است و اسکريپت ديتالايف انجين نيازی به فعال بودن آن در سرور ندارد (magic_quotes_gpc). با مديريت سرور تماس بگيريد و آنها را از غيرفعال سازی اين گزينه مطلع کنيد. خب همون طور که خود پیغام گفته می تونید اون رو از طریق فایل php.ini غیر فعال نمایید ولی گاهی اوقات شما امکان دسترسی به این فایل رو ندارید در این حالت باید با مدیریت هاست تماس بگیرید و اونها براتون غیر فعالش کنند ولی اگر خودتون تمایل داشتید این کار رو انجام بدید میتونید از طریق فایل htaccess این کار رو انجام بدید فقط کافیه کد زیر رو در انتهای فایلی موجود در root سایت تون قرار بدید [color=#000000]php_flag magic_quotes_gpc Off[/color] یه توضیح هم درباره اون بدم این تابع به برنامه نویس کمک می‌کند که ورودی هایی رو که از سمت کاربران فرستاده می‌شود به سمت سرور تاحدی ایمن سازی کند و جلوی حملاتی مثل SqlInjection رو می‌گیرد به این صورت که قبل از کاراکترهای خطرناک یک backslash قرار می‌دهد. این کاراکترها عبارت اند از quote که همان ' می‌باشد، double quote که همان " است، خود کاراکتر backslash که پ است و همین طور کاراکتر NULL. به طور مثال اگر شما عبارت زیر را وارد نمایید: "It's a beautiful day outside and I like to use 's." خروجی که دریافت خواهید کرد به صورت زیر می‌باشد: "It's a beautiful day outside and I like to use \'s." تشکرررر
 13. AynaZ

  غیر فعال کردن output buffering در دیتالایف

  شاید تا بحال براتون پیش اومده باشه که در هنگام نصب دیتالایف با قرمز بودن بعضی از موارد و گزینه هایی مورد نیاز مواجه شده باشید گاهی اوقات این گزینه ها خیلی مهم نیستند و دیتالایف اجازه میدهد که شما نصب رو ادامه بدهید یکی از اون موارد output_buffering هست ولی از اونجایی که شاید بخواید اون رو هم به وضعیت پیشنهادی دیتالایف تبدیل کنید آموزش انجام این کار رو براتون قرار دادم 1- htaccess برای غیر فعال کردن این گزینه از طریق htaccess کد زیر رو در انتهای این فایل قرار بدید [color=#000000]php_flag output_buffering off[/color] یا [color=#000000]php_flag output_buffering 0[/color] 2- php.ini به دنبال output_buffering بگردید توجه: چند مورد وجود دارد و فقط اون موردی مد نظر میباشد که ; در ابتدای آن نیست. و مقدار مقابل آن را به 0 و یا off تغییر دهید جهت اطلاعات بیشتر می توانید به نشانی زیر مراجعه نمایید [color=#000000]http://php.net/output-buffering[/color] خوووش باشین
 14. AynaZ

  آموزش تنظیمات اصلی دیتالایف

  چگونه نام سایت را در دیتالایف تغییر دهیم؟برای تغییر نام سایت و تنظیمات اصلی دیتالایف ابتدا وارد پنل مدیریت شده و به قسمت تنظیمات سیستم رفته و در بخش تنظیمات اصلی نام سایت: نام سایت خود را وارد نمایید مانند: بیست اسکریپت چگونه آدرس سایت را در دیتالایف تغییر دهیم؟ در بخش تنظیمات اصلی آدرس سایت: آدرس سایت خود را وارد نمایید در صورتی که دامنه شما برروی پوشه ایجاد شده نام پوشه را قرار دهید مانند: http://damaneshoma.com/DLE چگونه فرمت زبان را در دیتالایف تغییر دهیم؟ در بخش تنظیمات اصلی فرمت زبان: فرمت زبان سایت خود را وارد نمایید اگر سایت شما به زبان روسی ,عربی وغیره است نوع فرمت را وارد نمایید تا با مشکل تغییر حروف در دیتالایف مواجه نشوید مانند: UTF-8 یا Arabic یا ISO-8859-1 و ... چگونه توضیح سایت (description) را در دیتالایف تغییر دهیم؟ برای تغییر توضیح سایت در بخش تنظیمات اصلی توضیح سایت: توضیح مختصر و مفیدی از سایت خود وارد نمایید توضیحات سایت یکی از مهمترین عوامل سئو محسوب می شود مانند: تهران هاست ارائه کننده هاست و دامنه و ثبت دامنه و امکان تبدیل وبلاگ به وبسایت همچنین نمایندگی هاست در کنار دامنه ارزان چگونه کلید واژه (keywords) را در دیتالایف تغییر دهیم؟ برای تغییر و یا اضافه کردن کلید واژه در بخش تنظیمات اصلی کلید واژه: از وارد کردن کلمات تکراری و بیش از 12 کلمه خودداری کنید تا در موتورهای جستجو با کلمات که وارد کرده اید در جایگاه بهتری در موتورهای جستجو قرار گیرید تنظیم ساعت در دیتالایف؟ در صورتی که زمان ارسال مطالب شما در دیتالایف اشتباه وارد می شود وارد بخش تنطیمات اصلی شده و در قسمت موقعیت زمانی: زمان را برحسب دقیقه وارد نمایید و با توجه به زمان کنونی سایت: 02/08/1391, 14:26 میتوانید زمان و تاریخ خود را ببینید و تغییرات خود را ذخیره نمایید چگونه سئو سایت دیتالایف را بهتر کنیم؟ برای بهتر شدن سئو سایت دیتالایفی خود 3 گزینه زیر را با توجه به موضوع سایت خود تغییر دهید تا سئو بهتر داشته باشید فعال بودن سئوی آدرس ها: بهترین حالت بله می باشد. اگر بله باشد، آدرس ها بصورت http://yoursite.com/1-عنوان-مطلب.html و در حالت خیر یا غیر فعال، آدرس ها بصورت نوع سئوی لینك ها برای ادامه مطلب: بهترین حالت پیش فرض 2 می باشد تصحیح اتوماتیک آدرس سئو: با فعال بودن این گزینه برای مثال اگر آدرس مطلبی http://yoursite.com/category/1-عنوان-مطلب.html باشد، اگر با آدرس دیگری مثل http://yoursite.com/category/1-عنوان-آزمایشی.html وارد شود لینک بصورت اتوماتیک تصحیح خواهد شد، که البته بر روی سئو تاثیری زیادی خواهد داشت. تشکر
 15. AynaZ

  رفع مشکل آنتن دهی موبایل

  فاز نهایی طرح رومینگ ملی صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان این وزارتخانه و مدیران اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل عملیاتی شد. بر این اساس دو اپراتور ایرانسل و همراه اول نیز از این طرح می توانند به صورت متقابل از نقاط پوشش دهی شبکه های یکدیگر استفاده کنند. پیش از این و در فاز نخست این طرح رومینگ رایتل بر روی شبکه های همراه اول و ایرانسل برقرار شده بود. با اجرای فاز نهایی طرح رومینگ ملی از شب گذشته مشترکان اپراتور همراه اول و ایرانسل توانستند در نقاط فاقد پوشش دهی این شبکه ها از خدمات یکدیگر استفاده کنند. قرار است تا پایان هفته جاری این پروژه در کل کشور به اجرا درآید و 1169 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت. علی اصغر عمیدیان - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این مراسم گفت: از روز گذشته تاکنون 2 هزار مشترک ایرانسل و همراه اول به صورت متقابل از طریق رومینگ ملی در شبکه های یکدیگر ارتباط برقرار کردند. وی با بیان اینکه تا پایان هفته جاری در سطح کشور نقطه ای که نتواند از این خدمات استفاده کند وجود نخواهد داشت، افزود: ارائه سرویس رومینگ ملی یکی از الزامات راه اندازی نسل سوم و چهارم موبایل در کشور است و تا پایان این ماه نیز در خصوص طرح تعویض اپراتور بدون تغییر شماره تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد. همچنین واگذاری فرکانس های نسل سوم موبایل را با مشورت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام خواهیم داد. عمیدیان با اشاره به برقراری ارتباط رومینگ رایتل با همراه اول و ایرانسل از حدود 40 روز گذشته گفت: 37 هزار و 940 مشترک رایتل از شبکه همراه اول و 63 هزار و 200 مشترک رایتل از شبکه ایرانسل از مجموع یک میلیون و 800 هزار مشترک رایتل به صورت رومینگ استفاده کردند. معاون وزیر ارتباطات از رفع مشکل آنتن دهی در سطح معابر شهری و محیط داخلی منازل، استفاده از سایت های مشترک تلفن همراه و راه اندازی اپراتور مجازی به عنوان سایر امکانات طرح رومینگ ملی نام برد. وی همچنین در مورد رومینگ متقابل میان همراه اول و ایرانسل در پاسخ به مهر گفت: شبکه و امکانات فنی ایرانسل و همراه اول برای برقراری رومینگ ملی به رایتل هنوز آماده نشده و با مجوزی که برای ارائه خدمات نسل سوم به این اپراتورها خواهیم داد پیش بینی می کنیم از شهریور ماه امکان استفاده مشترکان همراه اول و ایرانسل از شبکه رایتل نیز فراهم شود. رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: استفاده تلفن بی سیم روستایی از شبکه رومینگ ملی نیز در دستور کار قرار دارد و پیش بینی می شود با رفع مشکلات سوئیچ های این خدمات ظرف یک ماه آینده مشترکان WLL روستایی نیز بتوانند از خدمات 3 اپراتور تلفن همراه در شبکه رومینگ استفاده کنند.
 16. AynaZ

  تصاویر خودکاری با ماهیت آفتاب پرست

  رنگ های بسیار زیبا و جذابی وجود دارند که گاهی اوقات با خود می گوییم ای کاش خودکار یا قلمی با این رنگ داشتیم! اکنون این خواسته محقق شده است و شما می توانید با نزدیک کردن هر رنگی به این خودکار جادویی رنگ آن را در نوشته های خود مشاهده کنید. حسگر به خصوصی که در این خودکار شگفت انگیز نهفته است، قادر به تشخیص و ذخیره سازی بیش از 100 هزار رنگ مختلف است. این خودکار پس از اسکن رنگ های مختلف می تواند به همان رنگ مبدل شود. این قلم به "قلم ناخوانا" نامگذاری شده تا انقلابی را در این عرصه به پا کند. این خودکار به طرز باورنکردنی می تواند تمامی رنگ هایی که به آنها نزدیک می شود را به خود گرفته و با همان رنگ شروع به نوشتن کند. حافظه این خودکار حدودا 1 GB بوده و می توان آن را از طریق بلوتوث به گوشی های هوشمندی یا تبلت ها وصل کرده و با فونت های رنگی خودکار شروع به نقاشی یا نوشتن کرد.اشخاصی که معمولا با خودکار سرو کار دارند، دوست دارند تا با قلم های مختلف و رنگی صفحات خود را تزئیین کنند، این خودکار می تواند مژده ای برای این افراد باشد. این خودکار هنوز به طور رسمی وارد بازار نشده است.
 17. AynaZ

  بررسی مشکلات حوزه گیم و بازیهای آنلاین

  محمود واعظی در صفحه اجتماعی خود با اشاره به ارتباطی که با کاربران عضو کلوب برقرار کرده است، گفت: با توجه به اینکه نظرات مختلفی را در ارتباط با اختلال udp در هفته های گذشته خواندم برای آگاه شدن از اشکال و مرتفع کردن آن با برخی کاربران ارتباط برقرار شد. وی ادامه داد: روز دوشنبه 23 تیرماه همکاران من با تعدادی از اعضای صفحه اجتماعی کلوب که مشکلات حوزه گیم و بازیهای آنلاین را یادداشت کرده بودند جلسه ای برگزار و اشكال و اختلال در این بازیها را بررسی کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با وعده برطرف شدن مشکلات حوزه گیم و بازیهای رایانه ای خطاب به کاربران شبکه های اجتماعی گفت: همواره از پیشنهادات شما برای بهبود وضعیت استقبال می کنیم. وی با بیان اینکه نظرات کاربران در ارتباط با سرعت اینترنت را می خوانم خطاب به کاربران گفت: باور کنید سالهاست برای زیرساخت این امور سرمایه گذاری نشده است و ما در این 10 ماه گذشته پروژه هایی طراحی کرده ایم که باید حدود چهار هزار میلیارد تومان برای آنها سرمایه گذاری کنیم. واعظی اظهار امیدواری کرد در سال 94 وضع اینترنت بهتر شود تا کمتر شرمنده مردم باشیم.
 18. AynaZ

  وقتی سیاره‌ها، درآمدزا می شوند!

  انگلیسی ها ساخت پایگاه فضایی تجاری را آغاز کرده اند که ساخت آن تا سال 2018 میلادی به پایان خواهد رسید. "ریچارد برانسون"، سرمایه گذار بریتانیایی و موسس شرکت های "ویرجین" به عنوان کارآفرین در پروژه ساخت پایگاه فضایی تجاری انگلیس سهیم شده است. بریتانیا به دنبال ساخت پایگاه فضایی تجاری است تا با استفاده از این پایگاه بتواند علاوه بر اینکه به ماموریت های فضایی سرنشین دار می پردازد به پایگاه فضایی مسافربری و گردشگری نیز مبدل شود. نقاط مختلفی برای ساخت پایگاه فضایی تجاری انگلیس پیشنهاد شده اند، مناطقی مانند: شمال اسکاتلند، بریستول، نورفولک یا غرب اسکاتلند اما هنوز مکان مشخصی برای ساخت این پایگاه اعلام نشده است. البته مکان های بسیاری نیز می توانند به این لیست اضافه شوند. اما پایگاه فضایی باید در نقطه ای ایمن، مطمئن و در نزدیکی آب های آزاد ساخته شود تا خطری برای مسافران در برنداشته باشد. برانسون در این رابطه می گوید:"یکی از بخش هایی که در سال های آتی می تواند درآمد زا باشد سفر به فضا است زیرا ثروتمندان بسیاری تمایل دارند تا به فضا سفر کنند. این برنامه گردشگری می تواند توریسم فضایی و پرتاب ماهواره به مدار زمین را در کشورهای دیگر نیز ترویج دهد." هنوز اطلاعات دقیقی درباره هزینه بلیط یا مدت زمان گردشگری انگلیسی ها در فضا منتشر نشده اما در خبرهای متفاوت به گردشگران انگلیسی مژده داده شده است که در آینده ای نه چندان دور باید خود را برای سفرهای فضایی آماده کنند. البته مسافران بایستی دوره های آموزشی را طی کنند و آماده این سفر باشند. پیش بینی می شود هزینه بلیط این سفر فضایی حدودا 120 هزار دلار باشد. قبل از انگلیس، امریکا ساخت پایگاه فضایی تجاری در نیومکزیکو را با هزینه ای حدودا 209 میلیارد دلار آغاز کرده بود. بلیط های این سفر هیجان انگیز به قیمتی حدودا 250 هزار دلار فروخته شده اند.
 19. کمیته بین المللی المپیک میزبانی سال 2020 میلادی را به شهر توکیو پایتخت ژاپن سپردند و در روزهای اخیر، مقامات ژاپنی اعلام کردند که همزمان با آغاز بازی های المپیک، نسل پنجم ارتباطات یا همان 5G ظهور خواهد کرد. هر نسل ارتباطی که ظهور می کند به منظور مرتفع کردن خلاها و مشکلاتی است که در نسل های قبلی وجود داشته و اکنون نسل پنجم با هدف افزایش سرعت انتقال داده، افزایش قابلیت اطمینان و ... خواهد بود که در مقایسه با نسل های قبل از فناوری های برتری برخوردار است. کمپانیNTT DoCoMo در ژاپن، اولین کمپانی بود که به صورت گسترده و تجاری از سال 2001 میلادی از تکنولوژی نسل سوم و چهارم استفاده کرد. در حال حاضر نیز باز هم این کمپانی ژاپنی قصد دارد تا با همکاری آلکاتل لوسنت، اریکسون، نوکیا و سامسونگ راه اندازی شبکه نسل پنجم موبایل را آغاز کند. پیش بینی می شود در نسل پنجم ارتباطات، 10 گیگابیت اطلاعات با سرعتی هزار برابر بیشتر از شبکه های نسل چهارم انتقال یابند. برزیل میزبان جام جهانی 2014 میلادی به دلیل مشکلات عدیده ای که در زیر ساخت های تله کام خود داشت، قادر به پاسخگویی به حجم عظیم ارتباطات در مدت برگزاری مسابقات نبود و در نتیجه مشکلات هر روز بیشتر از روز پیش شدند تا جایی که مشکلات ارتباطات، انتقادات بسیاری را از سوی رسانه ها، مسافران و توریست هایی که برای تماشای بازی ها به این کشور سفر کرده بودند برانگیخت. اکنون ژاپن با درسی که از برزیل گرفته، از هم اکنون به دنبال تجهیز و آماده سازی زیر ساخت های تله کام و ارتباطات خود برآمده تا در برگزاری مسابقات المپیک سال 2020 میلادی به سرنوشت برزیل مبتلا نشود.
 20. علی اصغر عمیدیان در جمع خبرنگاران با اشاره به الزاماتی همچون برقراری رومینگ ملی و اشتراک گذاری سایتهای bts که اپراتورهای موبایلی که خواهان دریافت مجوز ارتقا به نسل های سوم و چهارم هستند باید آن ها را رعایت کنند اظهار داشت: در مصوبه 186 بالغ بر 9 شرط دیده شده است که اپراتورهای موبایل ملزم به اجرایی کردن این شروط هستند. وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به وظایف خود عمل می کند ادامه داد: چنانچه اپراتور وظایف خود را به درستی انجام دهد مورد تشویق قرار می گیرد و ما سعی می کنیم از منابع ملی به این اپراتور کمک کنیم؛ اما چنانچه اپراتوری خلاف مصوبات را انجام داد براساس مصوبات، جریمه، تذکر و تعلیق پروانه دیده شده است و طبق این مکانیزم ها تصمیم گیری صورت می گیرد. عمیدیان یکی از موارد مدنظر مصوبه 186 کمیسیون تنظیم مقررات را اجرای طرح ترابرد پذیری شماره عنوان کرد که به مشترکان این امکان را می دهد که بدون تغییر شماره خود، اپراتورشان را تعویض کنند و گفت: ترابرد پذیری بحثی نیست که ظرف یکی دو روز به جمع بندی برسد؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 18 ماه زمان داده است که این پروژه اجرایی شود. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی مرکز مدیریت ترابردپذیری در سطح ملی را از جمله الزامات این طرح برشمرد و ادامه داد: این مرکز می تواند مدیریت هوشمند در زمینه شناسایی شماره هایی که قرار است از این طرح و خدمات ارزش افزوده آن استفاده کنند داشته باشد؛ همچنین این طرح می تواند به بحث شماره گذاری - نامبرینگ- در کشور به عنوان یکی از منابع ملی پراهمیت، سروسامان دهد. به گفته معاون وزیر ارتباطات با اجرای طرح ترابردپذیری شماره های موبایل، دیگر تفاوتی میان شماره های موبایل نخواهد بود و مشترک براساس سرویس اپراتور، می تواند از شماره موبایل خود از هر اپراتوری که تمایل دارد سرویس بگیرد. وی گفت: چنانچه اپراتوری علاقه مند به اجرای الزامات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه نباشد امکان دریافت مجوز نسل سوم نخواهد داشت.
 21. AynaZ

  راه اندازی اولین پارک علم و فناوری

  محمد صادق خیاطیان گفت: برای ارتباط بیشتر با صنعت ایجاد پارکهای تخصصی در دستور کار است که پارک علم و فناوری انرژی یکی از این پارکها به شمار می رود. وی افزود: بر آن هستیم تا فناوری پارکهای علمی و فناوری را افزایش دهیم و از طریق دفاتر تبادل فناوری به توسعه کارآفرینی و تجاری سازی در دانشگاهها بپردازیم. خیاطیان در خصوص نیازهای پژوهشی گفت: در اجرای بند الف قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که بخش خصوصی نیاز پژوهشی خود را به دانشگاهها ارائه کند و دانشگاهها هم در راستای نیاز این شرکتها به انجام پژوهش بپردازند و 50 درصد هزینه اجرای طرح از سوی بخش خصوصی و 50 درصد بقیه از طرف علوم و تحقیقات و فناوری هزینه شود.
 22. AynaZ

  تصاویری از اولین موتور سیکلت پرنده

  مخترعان هلندی موفق به ساخت موتور متفاوتی شده اند که در آسمان و زمین حرکت می کند. این موتور سیکلت دو سرنشین دار، هیبریدی (خودروهای هیبریدی معمولا تلفيقي از موتور احتراق داخلي خودروهاي متداول با باتري و موتور الكتريكي يك خودرو الكتريكي هستند.) بوده و دارای سه چرخ و ترکیبی از یک هلی کوپتر کوچک و موتور است که به قیمتی حدودا 395 هزار دلار به فروش می رسد. جالب است بدانید برای اینکه بتوان این موتور سیکلت پرنده را هدایت کرد علاوه بر گواهینامه موتورسواری باید گواهینامه مخصوص هواپیماهای شخصی را نیز داشت. این موتور می تواند با سرعتی حدود 112mph و در ارتفاع 4 هزار فوت به پرواز درآید. این موتور چگونه به یک هلی کوپتر تبدیل می شود؟ دکمه مخصوصی در ساختار فنی این دوچرخه وجود دارد که تنها با فشار دادن آن می توان موتور را از حالت سه چرخ به ماشین پرنده مبدل کرد اما این تبدیل حدودا ده دقیقه به طول می انجامد. اما مخترعان هلندی موتور سیکلت معتقدند این ماشین اعجاب انگیز بیش از اینکه یک هلی کوپتر باشد، موتور سیکلت است زیرا تمامی قابلیت های یک هلی کوپتر را دارا نیست.
 23. AynaZ

  اپل مزرعه خورشیدی می سازد

  کمپانی اپل را به ارائه فناوری های روز دنیا مانند تبلت، گوشی های تلفن همراه، لپ تاپ و غیره می شناسیم اما اکنون کمپانی اپل به احداث مزرعه های خورشیدی روی آورده است. انرژی های تجدید پذیر استفاده از انرژی های تجدید پذیر یکی از موارد مهمی است که در جهان امروز به آن پرداخته می شود. انرژی های تجدید پذیر یا انرژی برگشت پذیر به انواع انرژی هایی گفته می شود که قابلیت بازگشت مجدد به طبیعت را دارا هستند. نیروگاه های آبی، انرژی های بادی، خورشیدی و سوخت های زیستی را می توان جزو انرژی های تجدید پذیر دانست. اپل به تازگی در زمین وسیعی با مساحت 40 هکتار در کارولینای شمالی، پروژه فتوولتائیک، Photovoltaics را آغاز کرده است. فتوولتائیک، یکی از راه هایی است که با کمک آن می توان به تولید برق از انرژی خورشید دست یافت. اما استفاده از این تکنولوژی مستلزم در اختیار داشتن زمین ها یا مزارع بزرگ سلولی خورشیدی است. این پروژه با هزینه اولیه 55میلیون دلار آغاز شده و باید تا سال 2019 میلادی نیز به پایان برسد. البته هزینه ای بالغ بر 1.4 میلیون دلار نیز به خرید 40 هکتار زمین اختصاص یافته است. تامین قطعات این تکنولوژی به عهده دو شرکت بزرگ خواهد بود: SunPower، یکی از گروه های زیر مجموعه شرکت Total که وظیفه تولید پنل های خورشیدی را بر عهده دارد و Bloom Energy که سلول های خورشیدی را تامین می کند. پیش بینی می شود، این پروژه با اشتغال زایی قابل توجهی در این ایالت همراه باشد. اپل با این طرح وارد دور جدیدی از رویکردهای زیست محیطی و انرژی های تجدید پذیر می شود. اپل این پروژه را "Green IT " نامگذاری کرده تا با این رویکرد جدید در مقیاس وسیع تری به فناوری های روز بپردازد. این موضوع در حالی مطرح می شود که سازمان محیط زیست امریکا به دنبال ساخت فتوولتاییک در ایالت هایی مانند "نوادا" و "اورگان" است. جالب است بدانید، زمانی که یک شرکت یا کمپانی به فناوری یا فعالیت جدیدی دست می زند، سایر کمپانی ها نیز به دنبال کمپانی اول راهی می شوند. برای مثال زمانی که اپل، ساعت های هوشمند خود را وارد بازار کرد، کمپانی های دیگری مانند گوگل، سامسونگ و ال.جی نیز به دنبال این کمپانی به ساخت ساعت های هوشمند روی آوردند. اکنون و بعد از اعلام خبر ورود اپل به انرژی های پاک، کمپانی های دیگری مانند Google و eBay نیز در اخبار متفاوتی اعلام کرده اند که تا مدتی دیگر وارد انرژی های پاک و تجدید پذیر خواهند شد.
 24. AynaZ

  پائین ترین و بالاترین نرخ مکالمات موبایل

  برترین خدمات دهندگان ADSL، پائین ترین و بالاترین نرخ مکالمات موبایل، سودآورترین برندهای فناوری 2013، گفتگوی مهر با دکتر علی منتظری نخستین رئیس جهاد دانشگاهی، آغاز به کار نسل پنجم موبایل همزمان با بازی‌های المپیک2020 از جمله رویدادهای پربیننده حوزه فناوری بودند. برترین خدمات دهندگانADSL معرفی شدند به گزارش خبرنگار مهر، از بين 12 شركت ارائه‌كننده خدمات اينترنت پرسرعت (ASDL)، شركتهاي آريا رسانه تدبير - شاتل- و انتقال داده‌هاي آسياتك به طور مشترك رتبه اول، شركت پارسان لين ارتباطات - پارس آنلاین - رتبه دوم و داده گستر عصر نوين رتبه سوم را كسب كردند. در اين ارزيابي شركت هاي ندا گستر صبا، پيشگامان توسعه ارتباطات، عصر انتقال داده‌ها به ترتيب رتبه‌هاي چهارم، پنجم و ششم و شركتهاي داده پردازي فن‌آوا و انتقال داده‌هاي رهام داتك بطور مشترك رتبه هفتم و شركت مخابرات ايران رتبه هشتم را كسب كرد. پائین ترین و بالاترین نرخ مکالمات موبایل/ پیش بینی ارزان شدن در شرایط رقابتی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با درج جدول نرخ مکالمات موبایل در صفحه اجتماعی اش در کلوب، پایین ترین و بالاترین نرخ مکالمات با موبایل را اعلام کرد و آن را امکانی برای کاربران برشمرد تا با شفاف سازی به وجود آمده، سرویس مورد نظرشان را انتخاب کنند. در این جدول پایین ترین نرخ مکالمات با رنگ سبز و بالاترین نرخ مکالمات با رنگ صورتی مشخص شده است سودآورترین برندهای فناوری 2013/ نزول آی بی ام و مایکروسافت دو شرکت بزرگ و شناخته شده WPP و Millward Brown که تخصص ویژه ای در زمینه تبلیغات و رتبه بندی برندهای تجاری دارند، فهرستی از معتبرترین و سودآورترین برندهای تجاری جهان ارائه کرده اند که در صدر آن اپل، گوگل در رتبه دوم، آی.بی.ام در رتبه سوم، AT&T غول ارتباطات در رتبه پنجم، مایکروسافت در رتبه هفتم و رتبه دهم نیز به China Mobible رسید. تازه‌ ترین اقدامات ارتش آمریکا برای نجات سربازان/ پرینت اعضای بدن و دستکاری ژنتیکی خون ارتش ایالات متحده امریکا در طرح جدیدی به احداث و ساخت آزمایشگاه های منحصر به فردی برای سربازان خود روی آورده است تا نه تنها تمامی سربازانش را از مرگ حتمی نجات دهد بلکه از جدیدترین فناوری های روز دنیا نیز در این بیمارستان ها و آزمایشگاه ها استفاده کند. اکنون پرینتر های سه بعدی در آزمایشگاه های امریکا چاپ اندام انسان را آغاز کرده اند. محققان امریکایی از چاپ زیستی نوعی از چاپ سه بعدی که امکان تولید بافت های انسانی را فراهم می کند برای تولید اندام های حیاتی بهره می برند. گفتگوی مهر با دکتر علی منتظری؛ رد یک اتهام غیر منصفانه به جهاددانشگاهی/ افراد کوته فکر را بر گرده محققان سوار نکنیم دکتر علی منتظری معتقد است جهاددانشگاهی هیچ گاه حزب و دسته سیاسی نبوده است و این اتهام را غیر منصفانه می داند. او یادآوری می کند در دیدار جهادگران با مقام معظم رهبری نکته مورد توجه توانمندی جهاددانشگاهی در حرکت در مرزهای دانش بود و رهبر انقلاب بار دیگر تاکید کردند که جهاد دانشگاهی باید به کارهای ویژه علمی بپردازد. آغاز به کار نسل پنجم موبایل همزمان با بازی‌های المپیک2020 کمیته بین المللی المپیک میزبانی سال 2020 میلادی را به شهر توکیو پایتخت ژاپن سپردند و در روزهای اخیر، مقامات ژاپنی اعلام کردند که همزمان با آغاز بازی های المپیک، نسل پنجم ارتباطات یا همان 5G ظهور خواهد کرد. پیش بینی می شود در نسل پنجم ارتباطات، 10 گیگابیت اطلاعات با سرعتی هزار برابر بیشتر از شبکه های نسل چهارم انتقال یابند. خط و نشان وزیر ارتباطات برای یک اپراتور موبایل/ مصوبات را رعایت نکنید مجوز 3G نمی‌دهیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اظهارات قاطع در زمینه ارائه خدمات نسل سوم موبایل به اپراتورهای فعال در کشور، گفت: یکی از اپراتورها همکاری خوبی با سازمان تنظیم مقررات داشته و قرار است تا مردادماه شبکه آزمایشی نسل سوم این اپراتور راه اندازی شود. در همین حال به طور قاطع می گویم اپراتوری که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را اجرایی نکند امکان دریافت مجوز برای نسل سوم موبایل را نخواهد داشت مصاحبه مهر با پژوهشگر ایرانی دانشگاه میامی؛ آخرین وضعیت سطح تراز آب دریاچه ارومیه/ تعیین مرز بین آب و خشکی با دقت بالا دریاچه ارومیه جزو تالاب های بزرگ و با ارزش دنیا محسوب می شد که نه تنها میزبان هزاران پرنده مهاجر بوده بلکه نفش اساسی در تنوع پوشش گیاهی منطقه ایفا می‌کند. این دریاچه همچنین میزبان گونه‌ای خاص از میگوی آب شور است که منحصر به این دریاچه بوده و با نام "آرتمیا ارومیانا" شناخته می‌شود. اکنون این دریاچه در حال تبدیل شدن به یک حوضچه کوچک است که هر روز از حجم آب آن کاسته می شود و راهکارهای علمی و عملی برای خروج از این بحران را می طلبد. آرش شریفی یکی از پژوهشگران ایرانی است که در بخش زمین شناسی دریایی و ژئوفیزیک مدرسه علوم جوی و دریایی روزنستیل دانشگاه میامی فعالیت دارد و راه حل های مختلفی را برای نجات دریاچه عنوان کرده است. 4 مدال برای ایرانیان در المپیاد علمی زیست شناسی/ امکان اعتراض مجدد حسن ساعی دهقان، معاون دانش پژوهان جوان مرکز ملی استعدادهای درخشان در گفتگو با مهر گفت: براساس این نتایج کاوه سامع مدال طلا، آیدا کمالیان، ندا کمندی، محمدحسین سرافراز خباز به مدال برنز دست یافتند. بیست و پنجمین دوره مسابقات جهانی المپیاد زیست شناسی 6 تا 13 جولای 2014 مطابق با 15 تا 22 تیرماه 93 در شهر بالی اندونزی برگزار شد و متاسفانه این دوره از مسابقات با بی نظمی های بسیاری روبرو بوده و نتایج با تأخیر اعلام شد.
 25. AynaZ

  کشف شباهت ژنتیکی بین دوستان صمیمی

  مطالعه محققان دانشگاه ماساچوست امریکا نشان می دهد که ساختار dna و همینطور ژنتیکی اشخاص می تواند سهم به سزایی را در روابط آنها با دیگران ایفا کند. در این بررسی، حدود 2 هزار نفر انتخاب و نوع ارتباط آنها در مقایسه با ژن ها مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیقات مشخص شد، شباهت ژنتیکی می تواند سهم به سزایی را در بهتر شدن روابط ایفا کند. "نیکولاس کریستاکیس"، سرپرست این تیم تحقیقاتی و استاد دانشگاه یال امریکا می گوید: "شباهت بین دوستان صمیمی و نزدیک گاهی تا حدی پیش می رفت که شباهت های ژنتیکی بین دو دوست بسیار نزدیک تر و شبیه تر از ژن های آنها نسبت به اقوامشان بود. حتی افرادی که یک درصد از ژن های شبیه به یکدیگر داشتند نیز رفتارهای مشابهی نشان می دادند." وی در ادامه می گوید: "علم ژنتیک نشان می دهد که این افراد می توانند درجه چهارم فامیلی با دوستان خود داشته باشند!"
×
×
 • اضافه کردن...