رفتن به مطلب

lion

کاربر سایت
 • تعداد ارسال ها

  112
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

تمامی مطالب نوشته شده توسط lion

 1. lion

  ساختار دستوری switch

  از ساختار دستوری فوق در زمانی استفاده میشود که بخواهیم به ازای مقادیر مختلف یک متغیر خاص دستور یا دستورات خاصی اجرا شوند. برای مثال فرض کنید که یک متغیر به نام number داریم.میخواهیم کدی طراحی کرده و متغیر number را در دستور switch آن قرار دهیم.سپس به ازای هریک از مقادیر مورد نظر برای متغیر number گروه خاص از دستورات اجرا شوند.مثلا برای مقدار 1 خروجی one و برای مقدار 2 خروجی twoو الی اخر باشد. در این حالت از ساختار دستوری switch استفاده میکنیم. شکل کلی استفاده از این ساختار switch به شکل زیر است : switch ( متغیر مورد نظر ) { case مقدار اول : اگر مقدار متغیر با مقدار اول برابر بود این دستورات اجرا شوند ; break ; case مقدار دوم : اگر مقدار متغیر با مقدار دوم برابر بود این دستورات اجرا شوند ; break ; default : های تعیین شده برابر نبود ، این دستورات اجرا شوند case در صورتی که مقدر متغیر با مقدار هیچ کدام از ; } به کار بردن ساختار switch در عمل : در مثال زیر به صورت عملی نحوه استفاده از دستور switch را نشان داده ایم . مثال : در مثال زیر یک متغیر به نام x تعریف و مقدار دهی کر ده ایم . سپس آن را در یک دستور switch به کار برده ایم . این دستور مقدار متغیر را بررسی کرده و چنانچه مقدار آن 1 باشد ، عبارت one را نشان داده ، برای مقدار 2 عبارت two ، برای مقدار 3 عبارت three و برای سایر مقادیر عبارت bigger than 3 را نمایش می دهد . کد: < ? php $x = 1 ; switch ( $x ) { case 1 : echo " one "; break ; case 2 : echo " two " ; break ; case 3 : echo " three " ; break ; default : echo " bigger than three " ; }? > خروجی: one ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخش بعدی آموزش PHP رو میگذاریم برای بعدازظهر امروز
 2. lion

  ساختارهای حلقه ای for

  1 ) حلقه for : این حلقه دستورات خود را به تعداد دفعات تعیین شده برای آن و یا تا زمانی که شرط آن درست باشد تکرار و اجرا میکند. برای مثال شما میخواهید دستور معینی به تعداد 10 بار تکرار شود در این حالت باید دستور خود را در یک حلقه for قرار دهید . شکل کلی تعریف و استفاده از این حلقه بصورت زیر است : for ( init ; condition ; incresment ) { کدها و دستوراتی که می خواهید در حلقه تکرار شوند ; } مثال : < ?php for ( $i = 1 ; $i <= 5 ; $i++ ) { echo "The number is " . $i . "< br/ >" } ?> syntax توضیح هر یک از موارد init این پارامتر میتواند یک متغیر باشد که به عنوان اغازکر شمارنده حلقه تعیین شود. همچنین میتواند یک کد یا دستور باشد که یکبار در ابتدا حلقه اجرا خواهد شد. Init این پارامتر میتواند یک متغیر باشد که به عنوان اغازکر شمارنده حلقه تعیین شود. همچنین میتواند یک کد یا دستور باشد که یکبار در ابتدا حلقه اجرا خواهد شد. Condition تعیین کننده شرط یا شروط لازم برای ادامه کار حلقه است.تا زمانی که این شرط یا شروط درست باشند حلقه به کار خود ادامه داده و دستورات را تکرار میکند. Increment این پارامتر میتواند یک دستور باشد که در هربار اجرای حلقه مقدار متغیر شمارنده حلقه را افزایش یا کاهش دهد.همچنین میتواند دستوری باشد که یکبار در انتهای کار حلقه اجرا شود . مثال : در مثال زیر یک حلقه ساده را تعریف کرده ایم . شمارنده حلقه از 1 شروع شده و به ازای هر عدد یکبار حلقه اجرا شده و مقدار عدد شمارنده یک واحد افزایش می یابد . روند اجرای حلقه تا زمانی که عدد شمارنده به 5 برسد ادامه داشته و سپس متوقف می شود : کد: < ? php for ( $i=1 ; $i <= 5 ; $i++ ) { echo "The number is " . $i . "<br>"; } ? > خروجی : The number is 1The number is 2The number is 3The number is 4The number is 5 حلقه foreach : این حلقه برای حرکت درون آرایه ها و تکرار دستورات مورد نظر بر اساس اعضای آرایه استفاده میشود. شکل کلی تعریف و استفاده از این حلقه بصورت زیر است : foreach ( $array as $value ) { کدها و دستوراتی که می خواهید به ازای هر عضو آرایه تکرار شوند ; } مثال : < ?php foreach ( $x as $value ) { echo &value . "< br/ >" ; } ?> نحوه کار حلقه foreach : به ازای هربار اجرای حلقه مقدار عنصرجاری آرایه به متغیر value داده شده و اندیس آرایه یک واحد به جلو حرکت میکند.این روند تا زمانی ادامه دارد که به انتهای آرایه برسیم.سپس اجرای حلقه متوقف میشود. در کد مثال ، array$ نام آرایه مورد نظر و value$ ، پارامتر دریافت مقدار عضو جاری آرایه است . مثال : در مثال زیر یک آرایه 3 عضوی به نام x$ تعریف کرده ایم . سپس آن را در یک حلقه foreach قرار داده و مقدار اعضای آرایه را به ترتیب در خروجی نمایش داده ایم : کد: < ? php $x = array ("one","two","three") ; foreach ( $x as $value ) { echo $value . "< br >"; } ? > خروجی: onetwothree
 3. lion

  حلقه های while

  گاهی اوقات در کدنویسی خود نیاز داریم دستور یا دستوراتی خاص به تعداد دفعات لازم و یا تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن صحیح است تکرار و اجرا شوند.به عباررت دیگر میخواهیم دستورات مورد نظرمان در یک حلقه تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن درست است اجرا شوند.در این حالت از ساختارهای شرطی حلقه استفاده می کنیم. در این ساختار یک شرط یا شروطی را در پرانتز مقابل عبارت while تعیین میکنیم.سپس کدهای مورد نطر خود را درون دستور while قرار میدهیم.تا زمانی که شرط تعیین شده درست باشد برنامه بصورت متناوب دستورات while را اجرا میکند. در php دو نوع حلقه while داریم : while : این حلقه تا زمانی که شرط یا شروط تعیین شده در مقابل عبارت while درست باشد دستورات درون خود را بصورت متناوب اجرا میکند. do .... whlie : این حلقه یکبار دستورات تعیین شده را برای آن اجرا میکند.سپس شرط یا شروط تعیین شده در انتهای حلقه ی while را بررسی کرده و تا زمانی که درست باشند دستورات حلقه را مجددا بصورت متناوب تکرار میکند. نکته : در دستور while ممکن است به علت درست نبودن شرط تعیین شده هیچگاه دستورات آن اجرا نشوند.ولی در حلقه do … while حتی اگر شرط هم درست نباشد حداقل دستورات حلقه یکبار اجرا می شوند. حلقه while : این حلقه تا زمانی که شرط یا شروط تعیین شده برای آن که در پرانتز مقابل کلمه while قرار دارند درست باشد دستورات خود را بصورت دوره ای تکرار میکند. شکل کلی استفاده از این حلقه بصورت زیر است: while ( شرط یا شروط مورد نظر ) { کدها و دستوراتی که می خواهید در حلقه تکرار شوند ; }مثال : < ?php while ( $i =< 5 ) { echo "The number is " . $i . "< br >"; $i++; }?> نکته مهم : در دستور while و یا هر ساختار حلقه ای دیگر ، باید کدی وجود داشته باشد تا شمارنده حلقه را افزایش یا کاهش داده و یا باعث شود ، شرط حلقه بعد از مدتی نادرست شود . و گرنه حلقه تا بی نهایت ادامه پیدا کرده و کامپیوترتان هنگ می کند !! . مثال : در مثال زیر یک حلقه ساده را تعریف کرده ایم . شمارنده این حلقه از یک شروع شده و به ازای هر عدد مقدار آن را چاپ می کند . سپس یک واحد شمارنده افزایش می یابد . این روند تا رسیدن شمارنده به عدد 5 ادامه دارد : کد < ? php while ( $i <= 5 ) { $i = 1 ; echo " The number is " . $i . "< br/ >"; $i++ ; } ? > خروجی: The number is 1The number is 2The number is 3The number is 4The number is 5 حلقه do ... while : شرط این حلقه در انتهای حلقه تعیین میشود.این حلقه ابتدا یکبار دستورات تعیین شده در آن را اجرا میکند ، سپس شرط تعیین شده در انتهای حلقه را بررسی کرده و تا زمانی که درست باشد بصورت دوره ای دستورات خود را اجرا میکند . دستورات این نوع حلقه حتی اگر شرط آن غلط باشد ، حداقل یکبار اجرا میشود . شکل کلی استفاده از این حلقه بصورت زیر است : کد: do { کدها و دستوراتی که می خواهید در حلقه تکرار شوند ; } while ( شرط یا شروط مورد نظر ) ;مثال : < ?php do { echo "The number is " . $i . "< br >"; $i++; } while ( $i =< 5 ) ;?> خرجی: The number is 1The number is 2The number is 3The number is 4The number is 5
 4. lion

  ساختار دستوری if

  از ساختارهای شرطی در زبان php همانند سایر زبان های برنامه نویسی در زمانی استفاده میشود که بخواهیم در صورت برقرار بودن شرط یا شرط هایی یکسری دستورات خاص اجرا شده و در صورت عدم برقراری آنها گروه دیگری از دستورات اجرا شوند. در زبان php ساختارهای شرطی زیر تعریف شده است.در این قسمت به توضیح مختصر هریک از آنها پرداخته و سپس در ادامه به توضیح کاملتر و ارایه مثال های عملی میپردازیم. If statement : از این ساختار در زمانی استفاده میشود که بخواهیم در صورت برقرار بودن شرط یا شرط هایی دستورات خاصی اجرا شوند. If … else statement : از این ساختار در زمانی استفاده میشود که بخواهیم در صورت برقرار بودن شرط یا شرط هایی یکسری دستورات اجرا شده و در صورت عدم برقراری آن شرط دستورات دیگری اجرا شوند. If…else if…else statement : در این ساختار بیش از دو گروه شرط داریم.در هر قسمت شرطی که درست باشد دستورات مربوط به آن شرط اجرا میشود. If … statement : از ساختار دستوری if در زمانی استفاده میشود که بخواهیم در صورت برقرار بودن شرط یا شرط هایی یکسری دستورات خاصی اجرا شوند.در صورت عدم برقراری شرط های تعیین شده این دستور هیچ کدی را اجرا نمیکند. شکل کلی استفاده از این دستور به شرح زیر است : if ( شرط یا شروط مورد نظر ) کدها و دستوراتی که می خواهید اجرا شوند ;مثال : < ?php if ( $x == "1" ) echo "one";?> مثال : در مثال زیر ابتدا مقدار نام روز جاری را در متغیر D$ ریخته ایم . سپس یک دستور شرطی if قرار داده ایم تا در صورتی که مقدار متغیر D$ برابر با Fri بود ، به کاربر " آخر هفته خوش " را بگوید : < ?php $d = date ( "D" ) ; if ( $d == " Fri " ) echo " Have a nice weekend! " ; ?>
 5. lion

  ارسال پارامتر ( Parameter ) به تابع

  پارامتر چیست و چه کاربردی دارد : پارامتر در واقع متغیری است که می توان مقدار آن را در هنگام اجرای تابع ، به تابع ارسال نمود . سپس تابع مقدار این پارامترها را در دستورات خود استفاده می کند . هر تابع می تواند چندین پارامتر داشته باشد . مقادیری که می خواهیم به تابع ارسال کنیم تا در اجرای دستورات استفاده شوند را توسط پارامترهای تعیین شده به تابع ارسال می کنیم . فرض کنید که یک تابع عملیات جمع دو متغیر را انجام می دهد . می توانیم در هر بار فراخوانی تابع ، دو مقداری که مورد نظرمان است را توسط دو پارامتر به تابع ارسال کنیم ، تا آن دو را با هم جمع نماید . پارامترهای مورد نظر خود را به ترتیب در پرانتز مقابل نام تابع به ترتیب تعریف کرده و چنانچه بیش از یکی هستند ، آنها را با علامت کاما ( , ) از هم جدا می کنیم . در PHP لزومی به تعیین نوع داده ای پارامترها نیست . پس از تعریف پارامترهای لازم برای تابع خود ، در هنگام فراخوانی تابع ، مقادیر مورد نظر برای هر پارامتر را به همان ترتیبی که آنها را تعریف کرده ایم ، در پرانتز مقابل نام تابع قرار می دهیم . شکل کلی تعریف پارامترها در PHP به صورت زیر است : <?php function نام تابع ( Parameter 1 , Parameter 2 , ... ) { ... دستورات تابع .... } ?> مثال : <?php function My_Function ( $txt_Name , $txt_Family ) { ... echo ( $txt_Name , $txt_Family ) ; .... } ?> ارسال مقادیر پارامترها به تابع : در بخش بالا نحوه تعریف پارمترها برای تابع را نشان دادیم . پس از تعریف پارامترهای مورد نظر ، باید مقادیر لازم را به تابع ارسال کرد . برای این منظور در هنگام فراخوانی تابع ، مقادیر پارامترها را به همان ترتیب که تعریف کرده ایم ، در پرانتز مقابل نام آن قرار می دهیم . این کار را در مثال های زیر در عمل به شما نمایش داده ایم : < html > < head > </head><body> <?php function Show_Name ( $txt_Name , $txt_Family ) تعریف تابع و پارامترهای لازم { echo "My Name is : " . $txt_Name . " " . $txt_Family ; } ?> < p > This is a HTML Paragraph < /p > <?php Show_Name ( "Mehrdad" , "Fatahi" ) ; فراخوانی تابع و ارسال پارامترها ?> </body></html>
 6. lion

  توابع در php

  همانند سایر زبان های برنامه نویسی در PHP نیز ، توابع یکی از مهمترین ابزارها برای طراحی برنامه ها هستند . PHP دارای بیش از 700 تابع درون ساخته است که امکان انجام بسیاری از کارها را را راحتی در اختیار برنامه نویسان قرار می دهد . برای دریافت اطلاعات درباره توابع درون ساخته در زبان PHP ، به بخش آموزش مرجع توابع درون ساخته PHP بروید . تابع چیست و چه کاربری دارد ؟ : تابع یک بلوک کد است که توسط یک نام منحصر به فرد در سطح برنامه شناسایی شده و در هر بار فراخوانی دستورات خود را اجرا می نماید . قایده استقاده از تابع این است که تا زمانی که فراخوانی نشود ، دستورات آن اجرا نمی شود . بنابراین باید کدهایی را در تابع نوشت ، که نمی خواهیم در هنگام لود شدن و اجرای اولیه صفحات PHP به صورت خودکار ، اجرا شوند . همچنین تابع باعث می شود تا برنامه به قطعات کوچکتری تبدیل شده و ساختار منسجمی داشته باشد . هر زمانی هم که می خواهید در برنامه تغییری ایجاد نمایید ، کافی است کد تابعی که شامل آن دستور است را اصلاح نمایید . همچنین می توانید در هنگام فراخوانی تابع ها ، پارامترهای لازم و مورد نظر خود را به آنها ارسال نمایید . تعریف تابع در زبان PHP : شکل کلی تعریف تابع در زبان PHP به صورت زیر است : تعریف تابع در 7 با کلمه کلیدی function آغاز شده و سپس نام آن قرار می گیرد . نام تابع باید منحصر به فرد و غیر تکراری باشد . از قوانین زیر در نام گذاری توابع در 7 استفاده می شود : نام یک تابع حتما بایستی با یک حرف یا علامت _ شروع شود . برای مثال نام های MyFunction یا MyFunction_ صحیح و نام 1function غلط می باشد . نام توابع فقط می تواند شامل حروف ، اعداد و یا علامت _ باشد . برای مثال نام My_Function صحیح و نامی مثل My%Function غلط است . نام یک تابع نمی تواند شامل فاصله باشد . اگر نام تابع بیش از یک کلمه است ، باید با علامت _ آن را از هم جدا کرده و یا با بزرگ و کوچک نوشتن حروف ، کلمات را از هم تمایز دهید . برای مثال My_Function یا MyFunction . توجه داشته باشید مثلا نام My Functionغلط است . نام توابع نمی تواند معادل کلمات کلیدی در زبان 7 باشد . برای مثال نام یک تابع نمی تواند print باشد . پس از نام تابع پرانتز باز و بسته قرار می دهیم . همچنین دستورات تابع بین دو { و } قرار می گیرد . هر کدی که بین این دوعلامت باشد ، جزء تابع خواهد بود . <?php function نام تابع ( ) { ... دستورات تابع .... } ?> مثال : <?php function My_Function ( ) { ... echo " PHP Toturail " ; .... } ?> فراخوانی تابع در PHP : در بخش قبل گفتیم که دستورات یک تابع تا زمانی که فراخوانی نشود ، اجرا نخواهد شد . برای اجرای دستورات یک تابع ، باید آن را فراخوانی کرد . در هر جای برنامه و هر چند بار که نیاز داشته باشید ، می توانید یک تابع را فراخوانی نمایید . برای فراخوانی یک تابع نام آن را نوشته و پس از آن دو پرانتز باز و بسته به همراه یک عبارت سمیکلون ; قرار می دهیم . شکل کلی فراخوانی یک تابع به صورت زیر است : <?php نام تابع ( ) ; ?> مثال : <?php My_Function ( ) ; ?>
 7. lion

  متغیرها در php

  همانطور که می دانید متغیرها برای نگهداری اطلاعات و سپس استفاده از آنها به کار می روند . زبان PHP از انواع مختلف داده پشتیانی می کند و شما می توانید متغیرهای مورد نظر خود را در صفحات وب تعریف کرده و سپس در هر جای صفحه که می خواهید ، از آنها استفاده نمایید . برای تعریف یک متغیر در PHP ، ابتدا علامت $ را قرار داده و سپس نام آن را تعیین می کنید . همچنین می توانید در هنگام تعریف آن را مقدار دهی کرده و یا اینکه بعدا در جای دیگر مقداری را به آن نسبت دهید . انتخاب با شماست . شکل کلی تعریف و مقدار متغیرها در PHP به صورت زیر است : <?php$ var_name = value ; ?> مثال : $ My_Name = " Developer " ; $ Int_Num = 12 ; نکته : توجه کنید که اگر علامت $ را فراموش کنید ، متغیر تعریف نخواهد شد . نکته 2 : زبان PHP در تعریف متغیرها به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس است . بنابراین برای مثال متغیر Num با num متفاوت خواهد بود . قوانین نام گذاری متغیرها در PHP : در نامگذاری متغیرها در PHP باید به قوانین زیر توجه نمایید . در غیر اینصورت متغیر شما تعریف نشده و برنامه با مشکل روبرو خواهد شد . نام یک متغیر حتما بایستی با یک حرف یا علامت _ شروع شود . برای مثال نام های Num یا IntNumber_ صحیح و نام 1int غلط می باشد . نام متغیرها فقط می تواند شامل حروف ، اعداد و یا علامت _ باشد . برای مثال نام Int_Num صحیح و نامی مثل Int%Num غلط است . نام یک متغیر نمی تواند شامل فاصله باشد . اگر نام متغیر بیش از یک کلمه است ، باید با علامت _ آن را از هم جدا کرده و یا با بزرگ و کوچک نوشتن حروف ، کلمات را از هم تمایز دهید . برای مثال Int_Num یا IntNum . توجه داشته باشید مثلا نام Int Num غلط است . انواع متغیرها در PHP : برخلاف زبان های برنامه نویسی مثل VB یا ASP.Net در PHP لازم نیست ، نوع داده متغیر تعریف شود . هنگامی که متغیر را تعریف می کنید ، در زمان مقدار دهی ، PHP به طور اتوماتیک نوع داده ای را تبدیل کرده و در متغیر ذخیره می کند . برای مثال اگر یک متغیر را تعریف کرده و سپس مقدار یک عدد را به آن نسبت دهید ، PHP به طور اتومانیک نوع آن متغیر را عددی تعیین می کند . برای مواردی مثل متن و یا boolen نیز وضع به همین ترتیب است . در متغیر های تعریف شده در مثال جدول synatx در بالای صفحه ، متغیر متغیر My_Name از نوع متن ( String ) و متغیر Int_Num از نوع عددی ( Integer ) خواهند بود . دقت کنید که مقدار های متنی باید در بین دو علامت " " تعریف شوند . ولی برای عدد اینگونه نیست .
 8. lion

  ساختار دستوری Syntax در PHP

  صفحات PHP از دو جزء اصلی تشکیل شده اند : تگ های HTML : ساختار صفحه های PHP ، کاملا با صفحه های HTML یکسان هستند . با این تفاوت که در این صفحات ، علاوه بر تگ های HTML می توان اسکریپت هایی را به زبان PHP برای اجرای دستورات مورد نظر خود ، به آنها اضافه نمایید . در این صفحات سایر اجزا با همان کد و ساختار صفحات HTML تعریف می شوند . اسکریپت های PHP : می توانید در هر جای صفحات PHP ، کدها و دستورات خود را که با این زبان نوشته اید را اضافه کنید . هر بلوک اسکریپت PHP ، همواره با عبارت php?> شروع شده و به عبارت <? خاتمه می یابد . دستورات مورد نظر بین این دو عبارت قرار می گیرند . هر خط دستوری PHP باید با عبارت سمیکلون ; به پایان برسد . این عبارت باعث می شود تا کدهای دستوری ، از هم جدا شده و قابل تشخیص شوند . شکل کلی ( Syntax ) نوشتن یک اسکریپت PHP به صورت زیر است : <?php .... php کدها و دستورات مورد نظر به زبان .... ; ?> مثال : <?php echo "Hello World" ; ?> صفحات PHP بر روی سرور اجرا شده و سپس نتایج خروجی به صورت کدهای ساده شده HTML و جاوا اسکریپت ، برای اجرا به مرورگر کامپیوتر کاربر ارسال می شود . نکته : در نسخه های جدید PHP ، می توان ساختار اسکریپت را به صورت خلاصه شده زیر نیز نوشت . اما برای سازگاری بهتر با تمامی ورژن ها ، استفاده از متد قبلی توصیه می شود : <? .... php کدها و دستورات مورد نظر به زبان .... ; ?> مثال : <? echo "Hello World" ; ?> نحوه قرار دادن اسکریپت های PHP در صفحات : در مطلب قبلی ساختار نوشتن اسکریپت ها به زبان PHP را به شما نشان دادیم . پس از نوشتن اسکریپت ها ، آن ها را می توانید در هر جای صفحه قرار دهید. گفتیم که ساختار صفحات PHP کاملا شبیه به صفحات HTML است . در مثال زیر یک صفحه کامل PHP را که در آن اسکریپت هم قرار گرفته به شما نمایش داده ایم . برای مشاهده خروجی عملی مثال بر روی لینک تعیین شده در قسمت خروجی کلیک نمایید : < html > < head > </head><body> < p > This is a HTML Paragraph < /p > <?php echo "Hello World" ; ?> </body></html> قرار دادن توضیحات comments در اسکریپت های PHP : گاهی اوقات می خواهید توضیحاتی را در صفحه قرار دهید ، تا در مراجعات بعدی راهنمای شما باشند . یا اینکه اگر کسی غیر از خودتان سورس کد صفحه را مطالعه می کند ، بتواند دریابد هر بخش صفحه چیست و برای چه منظور استفاده می شود . توضیحات را می توانید در هر جای صفحه که بخواهید قرار دهید . به این توضیحات در طراحی وب comments می گویند . توضیحات توسط مرور گرها نمایش داده نشده و از دید کاربر مخفی هستند و فقط در سورس کد صفحه قابل مشاهده می باشند . چنانچه توضیح در حد یک خط باشد ، با قرار دادن کد // در ابتدا خط ، توضیح خود را بعد از آن بنویسید . ولی چنانچه حجم توضیح بیش از یک خط باشد ، باید علامت */ را در ابتدای توضیح و علامت /* را در انتهای آن قرار دهید . از این روش برای توضیحات چند خطی استفاده می شود . در جدول زیر روش استفاده از هر دو مورد را به صورت عملی به شما نمایش داده ایم : // متن توضیح /* خط 1 توضیح خط 2 توضیح خط 3 توضیح ...*/ مثال : درمثال زیر در یک صفحه PHP هم توضیح یک خطی و هم چند خطی قرار داده ایم . دقت کنید که این توضیحات در خروجی نمایش داده نمی شوند : < html > < head > </head><body> < p > This is a HTML Paragraph < /p > <?php // متن توضیح یک خطی echo "Hello World" ; /* خط 1 توضیح چند خطی خط 2 توضیح چند خطی ... */ ?> </body></html>
 9. lion

  نحوه نصب و اجرای php

  در بخش قبل به معرفی کلیات و تاریخچه زبان PHP پرداختیم . در این بخش قصد داریم تا پیش نیازها و ابزاری که برای استفاده از PHP بر روی کامپیوتر خود نیاز دارید ، را معرفی نماییم . شما از PHP می توانید برای 3 منظور کلی استفاده نمایید : وب سایت ها و برنامه های کاربردی تحت وب ( اسکریپت نویسی سمت سرور ) برنامه های کاربردی دسکتاپ ( GUI ) برنامه نویسی خط فرمان برای برنامه نویسی و استفاده از PHP به 3 چیز کلی نیاز دارید : برنامه یا ابزاری برای طراحی و کدنویسی : در ساده ترین حالت می توانید از برنامه Notepad برای کدنویسی استفاده نمایید . اما نرم افزارهای حرفه ای مانند Dreamweaver یا Rad PHP هستند که در یک محیط ویژوال و IDE امکان کدنویسی و طراحی نرم افزاهای PHP را برای شما فراهم می آورند . سرور اجرا کننده PHP : در اینجا 2 حالت مختلف به وجود می آید : اجرای PHP بروی کامپیوتر خودتان : چنانچه بخواهید برنامه ها و صفحات وب PHP را بر روی کامپیوتر خود اجرا نمایید ، نیاز به تغییر خاصی ندارید . سیستم عامل های ویندوز ، مک و لینوکس از PHP به طور کامل پشتیانی می کنند . در ویندوز سرور Microsoft IIS و در لینوکس و مک سرور Apache وظیفه اجرا و پردازش فایل های PHP را برعهده دارند . این سرور ها به صورت پیش فرض بر روی سیستم عامل های نام برده نصب هستند و نیاز به هیچ برنامه جانبی نیست . اجرای PHP بروی یک سرور هاست ( اینترنتی ) : در اینجا نیز کار بسیار راحت است . شما کافی است هاست خود را بروی یک سرور خریداری نمایید که از PHP پشتیانی می کند . سپس کافی است فایل های ساخته شده خود را بروی آنها Upload کرده و اجرا نمایید . موتور این سرور ها صفحات را اجرا کرده و سپس خروجی را به مرورگر کاربر ارسال می کنند . به علت رایگان بودن PHP سرور های هاست PHP بسیار ارزان و در دسترس هستند . یک مرورگر وب : شما برای مشاهده صفحات PHP نیاز به یک مرورگر دارید که بر روی تمام سیستم عامل ها موجود است . تمامی مرورگرهای مطرح موجود ، به طور کامل از PHP پشتیانی می کنند . منابع دانلود و راهنمای PHP : در این قسمت منابع اصلی دانلود PHP و پایگاه داده آن یعنی MySQL را به شما معرفی کرده ایم : سایت رسمی و مرجع آموزش PHP به زبان انگلیسی : PHP: Hypertext Preprocessor دانلود PHP و ابزارهای جانبی: PHP: Downloads دانلود MySQL از سایت رسمی: MySQL :: MySQL Downloads دانلود سرور Apache از سایت رسمی: Download - The Apache HTTP Server Project
 10. lion

  اضافه کردن تالار و بخش

  با سلام. از مدیران گرامی تقاضا می شود که بخشی به عنوان پایگاه های داده ایجاد کنند و زیر انجمن های آموزش ADO.Net آموزش زبان SQL آموزش MySQL آموزش LINQ بهش بیافزایند تا آموزش های این هارو هم قرار بدم باتشکر
 11. lion

  پایان آموزش xml

  سلام خدمت تمامی دوستا:. این چند روزی که نبودم در گیر آماده کردن این آموزش بودم که وقتی اومدم یکدفعه همه اش رو بزارم رو سایت که آخر این کار رو هم کردم امیدوارم این آموزش بدردتان خورده باشه. موفق و معید باشید
 12. lion

  دیگر تکنولوژی های xml

  خلاصه آموزش xml بخش آموزش XML به پایان رسیده است . در این بخش به صورت خلاصه و تیتر وار مهمترین مطالب آموزشی این بخش را مرور می کنیم . XML برای تبدیل ، انتقال و نگهداری اطلاعات به کار می رود و نه برای نمایش آنها . اسناد XML دارای ساختار درختی هستند که عناصر در آن از عنصر ریشه یا root شروع شده و سپس به عناصر فرزند در رده های پایینتر می رسند . XML دارای ساختار دستور ( Syntax ) ساده ای است . می توانید اسناد XML را با روش DTD اعتبار سنجی کنید . یک سند مناسب XML سندی است که دارای ساختار صحیح باشد . تمامی مرورگرهای مطرح دارای مفسر درون ساخته XML هستند که می توانند فایل های XML را خوانده و استفاده نمایند . مدل XML DOM یک روش استاندارد برای دسترسی و کار با اشیای درون اسناد XML را فراهم می کند . شی XMLHttpRequest ، برای ارتباط پشت صحنه بین سرور و مرورگر پس از لود شدن کامل صفحه استفاده می شود . XML Namespaces متدی جهت جلوگیری از تداخل نام ها و تگ ها در اسناد XML ارائه می دهد . عبارات و کدهایی را که در بخش CDATA در اسناد XML قرار دهید ، توسط مرورگر یا سرور پردازش نمی شوند ( توضیحات هستند ) . بعد از یادگیری XML ، چه بخوانیم ؟ پس از اینکه نحوه کار با XML را فرا گرفتید ، می توانید امور زیر را انجام دهید : برنامه های به زبان های RSS , SOAP یا RDF و ... بنویسید . اطلاعات دارای ساختار درختی و سلسله مراتبی را در فایل ها مرتب کرده و آنها را نگهداری یا انتقال دهید . می توانید زبان های DTD ، XML DOM و XSLT را بخوانید .
 13. lion

  دیگر تکنولوژی های xml

  در این بخش به معرفی زبان ها و تکنولوژی هایی که در حیطه وب ، بر مبنای XML ساخته شده است ، می پردازیم . برخی از این تکنولوژی ها را در سایت خودمان آموزش داده ایم ، مثل RSS . لیست این تکنولوژی ها به همراه توضیح مختصری راجع به آنها در ادامه آمده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به موضوعات لینک شده ، بر روی آنها کلیک نمایید : ( XHTML ( Extensible HTML : نسخه ای از HTML با معنای HTML قابل توسعه ، که ورژنی دقیق تر و بهتر از HTML 4 را ارائه می کرد ، ولی در نهایت کنار گذاشته شده و جای خود را به HTML 5 داد . ( XML DOM ( XML Document Object Model : به معنای مدل دسترسی به اشیای سند XML ، که روش استاندارد برای دسترسی به اجزای درونی یک سند XML و خواص و فرزندان آن می باشد . ( XSL ( Extensible Style Sheet Language : به معنای زبان قالب بندی قابل توسعه . که زبان استاندارد برای قالب بندی و فرمت دهی به فایل های XML است . ( XQuery ( XML Query Language : به معنای زبان جستجو XML . یک زبان داده ای ، بر مبنای XML می باشد که برای جستجو در بین اطلاعات یک فایل XML به کار می رود . ( DTD ( Document Type Definition : یک راه حل و استندارد برای تعیین المنت های اصلی در یک سند XML . ( XLink ( XML Linking Language : زبانی برای ایجاد لینک HyperLink در اسناد XML . ( XPointer ( XML Pointer Language : این زبان این امکان را به لینک ها ( Hyperlinks ) در اسناد XML می دهد ، که بیش از یک نقطه یا بخش در صفحه اشاره کنند . ( SOAP ( Simple Object Access Protocol : به معنای پروتکل ساده برای دسترسی به اشیا . این تکنولوژی که یک زبان بر پایه XML است ، به نرم افزارهای مختلف این امکان را می دهد تا اطلاعات خود را از طریق HTTP مبادله نمایند . ( WSDL ( Web Services Description Language : به مبنای زبان تشریح وب سرویس ها . یک زبان بر پایه XML که برای تشریح و توضیح وب سرویس ها به کار می رود . ( RDF ( Resource Description Framework : به معنای زبان تشریح منابع وب . از این زبان که بر مبنای XML است ، برای تشریح و توضیح منابع وب استفاده می شود . ( RSS ( Really Simple Syndication : به معنای روش ساده مبادله اطلاعات . یک زبان و تکنولوژی جدید بر پایه XML ، که برای انتقال و اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات بین وب سایت های مختلف به کار می رود .
 14. lion

  استفاده از xml

  تاکنون با انواع روش های تولید ، فراخوانی و تغییر در فایل های XML آشنا شدید . اما استفاده واقعی این زبان در زندگی روزمره و سیستم های موثر در زندگی ما چیست ؟ در این بخش قصد داریم تا با ارائه چند مثال عملی ، نحوه استفاده از این تکنولوژی را در دنیای واقعی بررسی کنیم . مثال اول : ارسال اخبار با XML News : یکی از کاربردهای مهم XML ، جا به جا کردن و ارسال اطلاعات خبری است . استفاده از یک استاندارد و زبان مشترک و مشخص مثل XML ، برای ارسال و دریافت اطلاعات خبری ، این امکان را به فرستنده و گیرنده می دهد تا بتواند فارغ از نوع سیستم عامل و سخت افزار ، اطلاعات را ارسال و دریافت نمایند . در مثال زیر خبری راجع به وقوع یک زلزله و جزییات آن مخابره شده است ، به زبان XML . به ساختار کد XML و نحوه ارسال اطلاعات دقت نمایید : این اطلاعات توسط سرور یک خبر گذاری مخابره شده و توسط گیرنده های عضو به راحتی دریافت و تجزیه اطلاعات خواهد شد . <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><nitf> <head> <title>Colombia Earthquake</title> <!-- عنوان خبر --> </head> <body> <headline> <hl1>143 Dead in Colombia Earthquake</hl1> <!-- جزییات خبر --> </headline> <byline> <bytag>By Jared Kotler, Associated Press Writer</bytag> <!-- نام خبرنگار و خبرگزاری --> </byline> <dateline> <location>Bogota, Colombia</location> <!-- مکان وقوع خبر --> <date>Monday January 25 1999 7:28 ET</date> <!-- تاریخ خبر --> </dateline> </body></nitf> مثال دوم : ارسال اطلاعات وضع آب و هوا با XML : یکی دیگر از کاربردهای زبان XML ، برای مثال ارسال و دریافت اطلاعات بین دو سرویس پیش بینی کننده و نمایش دهنده وضع هواست . در این مثال یک سرویس پیش بینی کننده هوا ، اطلاعات آب و هوایی یک منطقه را در یک فایل XML ، دسته بندی کرده و برای مشتریان خود ارسال نموده است : <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><current_observation> <credit>NOAA's National Weather Service</credit> <!-- واحد صادر کننده اطلاعات --> <credit_URL>http://weather.gov/</credit_URL> <!-- آدرس وب سایت صادر کننده اطلاعات --> <location>New York/John F. Kennedy Intl Airport, NY</location> <!-- نام منطقه آب و هوایی--> <weather>A Few Clouds</weather> <!-- شرایط جوی --> <temp_f>11</temp_f> <!-- بیشینه دما --> <temp_c>-12</temp_c> <!-- کمینه دما --> <relative_humidity>3XML</relative_humidity> <!-- میزان رطوبت --> <wind_dir>West</wind_dir> <!-- جهت باد --> <wind_mph>18.4</wind_mph> <!-- سرعت باد --></current_observation>
 15. lion

  استفاده از مدل xml dom پیشرفته

  در بخش قبلی ، آموزش کار با مدل XML DOM ، به آموزش نحوه استفاده از متد ( ) getElementsByTagName ، برای دریافت اطلاعات از یک فایل XML پرداختیم . در این بخش به معرفی سایر متدهای پرکاربرد و مهم این مدل خواهیم پرداخت . در تمام مثال های این بخش از فایل books.xml استفاده شده است . برای مشاهده اطلاعات آن ، بر روی لینک فایل کلیک نمایید . خواندن مقدار یک المنت در فایل XML : کد مثال زیر ، مقدار متن ( text ) ، اولین عنصر <title> را خوانده و بر می گرداند . txt = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue ; خواندن مقدار یک خاصیت یک المنت در XML : کد مثال زیر ، مقدار متن خاصیت " lang " ، متعلق به اولین عنصر <title> را بر می گرداند . . txt = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].getAttribute( " lang " ) ; تغییر مقدار یک المنت به یک مقدار جدید : کد مثال زیر ، مقدار متن اولین عنصر <title> را به مقدار تعیین شده ، تغییر می دهد : x = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0];x.nodeValue = " Easy Cooking " ; ایجاد یک خاصیت جدید برای یک المنت در فایل XML : متد ( ) setAttribute ، می تواند برای تغییر مقدار یک خاصیت موجود در یک المنت و یا ایجاد یک خاصیت جدید ، برای آن به کار برود . کد مثال زیر یک خاصیت جدید با مقدار تعیین شده به نام ( edition = " first " ) را به هر عنصر <book> موجود در فایل XML ، اضافه می کند : x=xmlDoc.getElementsByTagName("book");for( i=0 ; i < x.length ; i++ ) { x [ i ].setAttribute( " edition " , " first " ) ; } ایجاد یک المنت جدید در فایل XML : برای ایجاد یک المنت یا عنصر جدید در یک فایل XML ، چندین متد داریم که عبارتند از : برای ایجاد یک المنت جدید از متد ( ) createElement استفاده می شود . برای ایجاد یک گره متنی جدید از متد ( ) createTextNode استفاده می شود . همچنین متد ( ) appendChild ، یک عنصر فرزند جدید را به عنصر جاری اضافه می کند ( پس از آخرین عنصر فرزند ) . برای ایجاد یک عنصر جدید که حاوی متن ( text ) باشد ، ابتدا بایستی یک المنت جدید ساخت . سپس یک المنت متن را جدید و در آخر آن دو را به هم پیوند زد . کد مثال زیر یک المنت جدید به نام ( <edition> ) را با مقدار متن ( text ) برابر با first ایجاد کرده و آن را به لاولین عنصر <book> اضافه می کند . راهنمایی برای مثال : خط اول یک عنصر جدید به نام <edition> را می سازد . حط دوم یک المنت متنی با متن first را می سازد . خط سوم عنصر جدید <edition> را به المنت متنی first پیوند می زند . خط چهارم و آخر نیز ، المنت <edition> را به اولین المنت <book> اضافه می کند . newel = xmlDoc.createElement( " edition " ) ;newtext = xmlDoc.createTextNode( " First " ) ;newel.appendChild( newtext ) ;x = xmlDoc.getElementsByTagName( " book " ) ;x[0].appendChild( newel ) ; حذف یک المنت در فایل XML : برای حذف یک المنت موجود در یک فایل XML از متد ( ) removeChild استفاده می شود . کد زیر ، اولین گره یا فرزند را در المنت <book> حذف می کند . x = xmlDoc.getElementsByTagName( " book " )[0];x.removeChild( x.childNodes[0] ) ;
 16. lion

  نگهداری فایل های xml بر روی سرور

  فایل های XML ، همانند فایل های HTML از متن ( text ) خالی تشکیل شده اند و توسط تمامی سرورهای مختلف وب می توانند تولید شده و نگهداری شوند . در این بخش به راه های مختلف تولید و نگهداری فایل XML بر روی انواع سرورها پرداخته ایم . نگهداری یک فایل XML بر روی سرور : فایل های XML ، دقیقا همانند فایل های HTML و به همان راحتی قابل ایجاد و نگهداری بر روی سرور هستند . برای ایجاد یک فایل XML ساده ، ویرایشگر Notepad ویندوز را باز کرده و کدهای زیر را درون آن بنویسید . سپس فایل ایجاد شده را با یک نام دلخواه مثل " note.xml " ، ذخیره نمایید . <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <note> <from> Hamed </from> <to> Ali </to> <message>Remember me this weekend</message></note> ایجاد و نگهداری یک فایل XML بر روی سرور ASP : فایل های XML بر روی سرور بدون نیاز به نصب نرم افزار خاصی قابل ایجاد و نگهداری هستند . برای ایجاد یک فایل XML توسط سرور ASP به صورت Run Time ، کد زیر را در یک فایل ASP نوشته و آن را ذخیره نمایید . در هنگامی اجرای فایل ASP زیر ، فایل XML تولید و بر روی سرور ذخیره می شود . نکته : حتما توجه داشته باشید که مقدار خاصیت content type در دستور فوق باید "text/xml" باشد . <% response.ContentType="text/xml" response.Write("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>") response.Write("<note>") response.Write("<from>Hamed</from>") response.Write("<to>Ali</to>") response.Write("<message>Remember me this weekend</message>") response.Write("</note>")%> ایجاد و نگهداری یک فایل XML بر روی یک سرور PHP : برای ایجاد یک فایل XML به صورت Run Time ، بر روی یک سرور PHP ، کد زیر را در یک فایل PHP نوشته و ذخیره نمایید . در هنگامی اجرای فایل PHP زیر ، فایل XML تولید و بر روی سرور ذخیره می شود . نکته : حتما توجه داشته باشید که مقدار خاصیت content type در دستور فوق باید "text/xml" باشد . <?php header("Content-type: text/xml"); echo "<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>"; echo "<note>"; echo "<from>Hamed</from>"; echo "<to>Ali</to>"; echo "<message>Remember me this weekend</message>"; echo "</note>";?> ایجاد و نگهداری یک فایل XML با استفاده از مقادیر موجود در پایگاه داده : در مثال زیر قصد داریم تا اطلاعات فیلدهای fname و lname را از جدول tblGuestBook از یک پایگاه داده SQL Server خوانده و سپس اطلاعات را در یک فایل XML ذخیره نماییم . برای این منظور بایستی کدی مشابه کد زیر را نوشته و آن را تحت عنوان یک فایل ASP ذخیره کنید . توضیج مثال : این بخش کد نوع فایل XML را مشخص کرده و سپس یک اتصال به پایگاه داده مورد نظر را به زبان ASP کرده و آدرس و نام فایل پایگاه داده را تعیین می کند . این بخش از کد دستور انتحاب اطلاعات از پایگاه داده را تعیین کرده و سپس در خط دوم ، آن را اجرا کرده است . مقادیر استخراجی در متغیر rs ذخیره می شوند . این بخش از کد ، فایل XML را می سازد . دارای یک حلقه است ، که به ازای هر عضو یا رکورد پایگاه داده ، یک عنصر XML را می سازد و در فایل ذحیره می کند . در بخش آخر نیز ، اتصال باز شده به پایگاه داده بسته شده و گام آخر تولید فایل XML نوشته شده . <% response.ContentType = "text/xml" set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" conn.open server.mappath("/db/database.mdb") sql="select fname,lname from tblGuestBook" set rs=Conn.Execute(sql) response.write("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>") response.write("<guestbook>") while (not rs.EOF) response.write("<guest>") response.write("<fname>" & rs("fname") & "</fname>") response.write("<lname>" & rs("lname") & "</lname>") response.write("</guest>") rs.MoveNext() wend rs.close( ) conn.close( ) response.write("</guestbook>")%> ذخیره یک فایل XML بر روی سرو ASP : پس از اینکه یک فایل XML را ساختید ، باید به وسیله یک دستوری آن را بر روی سرور ذخیره Save نمایید . در کد این مثال نحوه استفاده از این متد را نمایش داده ایم : برای این منظور بایستی کدی مشابه کد زیر را نوشته و آن را تحت عنوان یک فایل ASP ذخیره کنید . <% text="<note>" text=text & "<to>Tove</to>" text=text & "<from>Jani</from>" text=text & "<heading>Reminder</heading>" text=text & "<body>Don't forget me this weekend!</body>" text=text & "</note>" set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") xmlDoc.async=false xmlDoc.loadXML(text) xmlDoc.Save("test.xml")%>
 17. lion

  Encoding فایل ها در XML

  فایل های XML می توانند شامل کاراکترهای غیر اسکی ( کاراکترهای غیر ASCII ) مثل کاراکترهای زبان فرانسه ، عربی و ... باشند . وجود این کاراکتراها باعث ایجاد error در هنگام پردازش این فایل ها می شود . برای جلوگیری از بروز این خطاها ، متد Encoding فایل XML خود را به صورت صریح در ابتدای سند تعیین کرده و یا آن را با فرمت Unicode ذخیره نمایید . Unicode : همانطور که می دانید Unicode فرمتی است که شامل تمام کاراکترهای زبان های استاندارد دنیا بوده و از همه آنها از جمله فارسی پشتیبانی می کند . Error های Encoding در XML : در هنگام خواندن و پردازش فایل های XML ، دو گونه ایراد و خطا براساس روش Encoding ممکن است ، رخ دهد . این خطا ها عبارتند از : An invalid character was found in text content : یک کاراکتر نا معتبر در متن فایل پیدا شده است . این خطا زمانی رخ می دهد که یک کاراکتر غیر اسکی در فایل XML وجود داشته و فایل با Encoding متناسب با آن ذخیره نشده باشد . Switch from current encoding to specified encoding not supported. : تغییر از این حالت Encoding به Encoding تعیین شده ممکن نیست . این خطا زمانی رخ می دهد که مثلا فایل XML شما با یک Encoding با فرمت single-byte طراحی شده باشد ، ولی با یک Encoding با فرمت double-byte دخیره شود و یا بر عکس .
 18. lion

  Cdata در xml

  تمامی متن هایی که در یک سند XML وجود دارد ، توسط پردازشگر آن خوانده و پردازش می شود . اما متن یا کدی که درون تگ < CDATA > قرار می گیرد ، توسط پردازشگر خوانده نشده و نادیده گرفته می شود . متن ها و کدهایی که به عنوان توضیح ، راهنما و ... می خواهید درون فایل های XML خود قرار دهید و توسط موتور پردازشگر آن خوانده و نمایش داده نشود ، را بایستی درون تگ < CDATA > قرار دهید این تگ عملکردی همانند Comments در جاوا اسکریپت و ... دارد . PCDATA ، داده ایی که پردازش می شوند : پردازشگر XML به طور معمول تمامی متنی که در یک فایل XML است را پردازش می کنند . هنگامی که یک تگ XML نیز پردازش می شود ، تمامی متن و المنت های درون آن نیز پردازش می شود . زیرا تگ های XML می توانند شامل متن و سایر المنت های دیگر باشند . مثال : برای مثال ، پردازشگر XML تمامی متن و المنت های موجود در سند XML زیر را خوانده و پردازش می کند : <name> <first>Bill</first> <last>Gates</last></name> PCDATA ، عنوانی است برای اطلاعات و داده هایی در یک فایل XML که توسط پردازشگر آن ، خوانده و پردازش می شوند . CDATA ، داده هایی که پردازش نمی شوند : عبارت CDATA به داده ها و اطلاعاتی در یک سند XML اطلاق می شود ، که نباید توسط موتور پردازشگر برنامه ، خوانده و پردازش شوند . همانطور که در مقدمه گفتیم ، از این اطلاعات معمولا برای اضافه کردن توضیحات یا Comments و یا سایر کدهای غیر زبان XML به فایل XML استفاده می شود . برای مثال کاراکتراهایی مثل " < " یا " & " در XML غیر مجاز هستند . به کار بردن کاراکتر " < " در کدهای XML باعث بروز خطا می شود ، زیرا پردازشگر تصور می کند که ابتدای یک تگ جدید است . یا بکارگیری کاراکتر " $ " نیز باعث ایجاد error در برنامه می شود ، زیرا پردازشگر تصور می کند که این کاراکتر ابتدای نام یک موجودیت ( Entity ) است . کدهایی شبیه کدهای جاوا اسکریپت ، شامل تعداد زیادی کاراکترهای " < " و یا " & " هستند . برای جلوگیری از بروز خطا در هنگام قرار دادن این کدها در سند XML ، باید آنها را در یک تگ < CDATA > قرار دهید . همانند مثال زیر : تمام کدها و کاراکترهایی که درون تگ < CDATA > قرار دارند ، توسط موتور پردازشگر XML ، خوانده و پردازش نمی شوند . یک تگ < CDATA > با عبارت CDATA! > شروع و با "<[[ " پایان می یابد . مثال : در مثال زیر می خواهیم از یک قطعه کد جاوا اسکریپت در سند XML خود استفاده کنیم . برای اینکه این کد توسط پردازشگر XML خوانده نشده و error رخ ندهد ، آنا را درون یک تگ < CDATA > قرار داده ایم : < script > <![CDATA[ function matchwo(a,b) { if (a < b && a < 0) then { return 1; } else { return 0; } } ]]> </script>
 19. lion

  Namespaces ها در XML

  از Namespaces در XML ، برای جلوگیری از تداخل و شباهت اسمی تگ ها استفاده می شود . همانطور که در بخش های قبلی با ساختار کد نویسی XML آشنا شدید ، مشاهده کردید که تگ های XML هیچ کدام از قبل تعریف شده نیستند و کاربر بنا بر سلیقه خود ، تگ های مورد نیازش را تعیین می کند . بنابراین هر کاربر اسم های دلخواه و متفاوتی را برای تگ های خود در نظر می گیرد . حال زمانی که بخواهید فرضا دو سند XML را با هم ترکیب نمایید ، ممکن است تگ هایی با اسم مشابه در آنها وجود داشته باشد . در این حالت تداخل و مشابهت اسمی به وجود آمده و برنامه در اجرای فایل XML دچار مشکل می شود . برای مثال دو سند XML زیر را در نظر بگیرید . سند اول حاوی تگی به نام < table > همانند یک عنصر جدول در HTML و سند دوم شامل تگ < table > به عنوان میز و بخشی از اثاثیه خانه می باشد . در صورتی که این دو سند را با هم ترکیب نماییم ، یک مشابهت اسمی بین تگ ها به وجود می آید و دارای 2 تگ < table > خواهیم بود . در این حالت برنامه نمی تواند فرق آنها را تشخیص داده و دچار مشکل می شود . راه حل این مسئله ، استفاده از Namespaces ها است ، در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت . <table> <tr> <td>Apples</td> <td>Bananas</td> </tr></table> 2 <table> <name>African Coffee Table</name> <width>70</width> <length>120</length></table> حل مشکل تداخل و مشابهت نام تگ ها در XML : مشکل مشابهت و تداخل اسمی در XML به راحتی با قرار دادن یک پیشوند حرفی ( Prefix ) در ابتدای نام تگ ها ، حل خواهد شد . مثلا اگر دو تگ با نام مشابه < table > داریم ، به ابتدای یکی پیشوند :f و دیگری پیشوند :h اضافه می کنیم . در سند زیر ، دو سند را با هم ترکیب کرده و برای تگ های همنام ، پیشوند تعیین کرده ایم . <h:table> <h:tr> <h:td>Apples</h:td> <h:td>Bananas</h:td> </h:tr></h:table><f:table> <f:name>African Coffee Table</f:name> <f:width>70</f:width> <f:length>120</f:length></f:table>
 20. lion

  سرور مجازی

  سلام خدمت دوستان عزیز:. یک سرور مجازی موجود هست با این مشخصات 1 گیگ رم فضا 50 گیگ سی پی یو Dual core 2000 ترافیک ماهیانه 100 گیگ دیتاسنتر هتزنر سیستم عامل لینوکس دارای یک ماه لایسنس دایرکت ادمین قیمت رو میدم 29 هزار تومان به علت لایسنس دایرکت ادمینی که داره :. لینک پرداخت هم این هست و پس از پرداخت از طریق تیکت اطلاعات به شما داده خواهد شد: سبد خرید - دی سی هاست
 21. lion

  دامنه ارزان

  سایت دی سی هاست 1-ثبت کامل دامنه به نام شخص 2- دارای کنترل پنل اختصاصی با تمام امکانات 3- امکان انتقال کامل دامنه 4- بدونه نیاز به هزینه برای انتقال 5- امکان تمدید دامنه 6- ثبت آنی در همان لحظه 7- بدونه مشکل با آی پی ایرانی و هویت ایرانی 8- تضمین شده 100%
 22. lion

  هاست و نمایندگی رایگان

  دوستان مهلت هاست و نمایندگی رایگان دیروز به اتمام رسیده است
 23. lion

  مشکل در قالب پیک چت+فوری

  به پوشه class بروید و فایل CheckUserName.class.php رو با یک ویرایشگر مناسب (پیشنهاد میکنم notepad++) و به لاین 81 و 82 بروید و اون خط رو پاک کنید : if (!$this->user_application) if(!isset($_POST[$_SESSION[$this->_prefix.'set_check']])){ $this->errorMessage("no hacks and bots"); return false;}
 24. lion

  هاست و نمایندگی رایگان

  با سلام خدمت تمامی دوستان:. این تاپیک جهت پخش اکانت های هاستینگ و نمایندگی رایگان ایجاد شده است دی سی هاست قصد دارد اکانت های نمایندگی و هاست اشتراکی رایگان ارائه دهد تضمین بر کیفیت سرعت و امنیت و همچنین دارای پشتیبانی 24 ساعته آنلاین پس از اعظای نمایندگی یا هاست رایگان به شما پس از 3 ماه باید جهت تمدید سرویس خود مبلغی راپرداخت کنید که شامل 80% تخفیف از قیمت هایی که داخل سایت درج شده می شود کسانی که دوست دارند از این سرویس بهرمند شوند اطلاعات خود را در همینجا اعلام کنند یا به صورت پ.خ برای ما اعلام کنند تا در کمتر از 1 دقیقه اکانت آن ها تحویل داده شود اطلاعات مورد نیاز : نام شرکت (سایت)-ایمیل-دامنه-نام و نام خانوادگی (دلخواه)- شهر خودتون دوستان دقت داشته باشند که دامین های مورد نطر خود را که میخواهند بر روی این سرویس باشد را به دی ان اس های : ns.dchost.ir ns2.dchost.ir ست کنند در ضمن تمامی سرویس های رایگان نامحدود می باشند
 25. برخی کاربران پس از به روزرسانی سیستم عامل دستگاه با صحیح کارنکردن ارتباطات شبکه و بلوتوث مواجه می شوند. خاکستری شدن گزینه های بلوتوث و وای فای در تنظیمات یا غیرفعال شدن آنها پس از فعال سازی نشانه هایی از کارنکردن صحیح این گزینه ها به شمار می روند. دستگاه و روتر خود را یک بار ریستارت کنید. اگر مشکل شما همچنان پابرجا بود و رفع نشد: در مواردی با حذف علامت آپوستروف (نشان مالکیت در زبان انگلیسی) از نام دستگاه، مشکل رفع شده است. برای انجام این کار باید پس از مراجعه به بخش General در تنظیمات، روی About فشار داده و در بخش Name یک نام فاقد علامت آپوستروف معین کنید. به عنوان مثال به جای Click’s Iphone از عبارت Click Iphone استفاده کنید) به Settings مراجعه کرده، Control Center را فشار دهید و Access on Lock Screen را غیرفعال کنید سپس دستگاه را خاموش و روشن کنید. مطمئن شوید سیستم عامل (firmware) روتر به روز است. از دستگاه خود یک نسخه پشتیبان تهیه کرده و آن را به تنظیمات کارخانه ای بازگردانید.
×
×
 • اضافه کردن...