رفتن به مطلب

هک وردپرس:سئو وردپرس بدون افزونه


پست های پیشنهاد شده

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

 

 

مطمئناً، افزونه های وردپرس زیادی برای SEO سایت شما وجود دارد. اما شما نمی خواهید از این افزونه ها استفاده کنید، در اینجا ما برای شما کاربران عزیز یک کد فوق العاده کارآمد برای سئو سازی سایت یا وبلاگ شما قرار داده ایم.

برای این کار کد زیر را در فایل funcions.php خود قرار دهید:

 

 

function basic_wp_seo() {global $page, $paged, $post;$default_keywords = 'wordpress, plugins, themes, design, dev, development, security, htaccess, apache, php, sql, html, css, jquery, javascript, tutorials'; // customize$output = '';// description$seo_desc = get_post_meta($post->ID, 'mm_seo_desc', true);$description = get_bloginfo('description', 'display');$pagedata = get_post($post->ID);if (is_singular()) {	if (!empty($seo_desc)) {		$content = $seo_desc;	} else if (!empty($pagedata)) {		$content = apply_filters('the_excerpt_rss', $pagedata->post_content);		$content = substr(trim(strip_tags($content)), 0, 155);		$content = preg_replace('#\n#', ' ', $content);		$content = preg_replace('#\s{2,}#', ' ', $content);		$content = trim($content);	} } else {	$content = $description;	}$output .= '<meta name="description" content="' . esc_attr($content) . '">' . "\n";// keywords$keys = get_post_meta($post->ID, 'mm_seo_keywords', true);$cats = get_the_category();$tags = get_the_tags();if (empty($keys)) {	if (!empty($cats)) foreach($cats as $cat) $keys .= $cat->name . ', ';	if (!empty($tags)) foreach($tags as $tag) $keys .= $tag->name . ', ';	$keys .= $default_keywords;}$output .= "\t\t" . '<meta name="keywords" content="' . esc_attr($keys) . '">' . "\n";// robotsif (is_category() || is_tag()) {	$paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;	if ($paged > 1) {		$output .= "\t\t" . '<meta name="robots" content="noindex,follow">' . "\n";	} else {		$output .= "\t\t" . '<meta name="robots" content="index,follow">' . "\n";	}} else if (is_home() || is_singular()) {	$output .= "\t\t" . '<meta name="robots" content="index,follow">' . "\n";} else {	$output .= "\t\t" . '<meta name="robots" content="noindex,follow">' . "\n";}// title$title_custom = get_post_meta($post->ID, 'mm_seo_title', true);$url = ltrim(esc_url($_SERVER['REQUEST_URI']), '/');$name = get_bloginfo('name', 'display');$title = trim(wp_title('', false));$cat = single_cat_title('', false);$tag = single_tag_title('', false);$search = get_search_query();if (!empty($title_custom)) $title = $title_custom;if ($paged >= 2 || $page >= 2) $page_number = ' | ' . sprintf('Page %s', max($paged, $page));else $page_number = '';if (is_home() || is_front_page()) $seo_title = $name . ' | ' . $description;elseif (is_singular())      $seo_title = $title . ' | ' . $name;elseif (is_tag())         $seo_title = 'Tag Archive: ' . $tag . ' | ' . $name;elseif (is_category())      $seo_title = 'Category Archive: ' . $cat . ' | ' . $name;elseif (is_archive())       $seo_title = 'Archive: ' . $title . ' | ' . $name;elseif (is_search())       $seo_title = 'Search: ' . $search . ' | ' . $name;elseif (is_404())         $seo_title = '404 - Not Found: ' . $url . ' | ' . $name;else               $seo_title = $name . ' | ' . $description;$output .= "\t\t" . '<title>' . esc_attr($seo_title . $page_number) . '</title>' . "\n";return $output;}

 

 

پس از انجام آن، جایگزین کردن default_keywords $ در خط 3 و در آخر کد زیر را به فایل header.php اضافه کنید:

 

 

<?php echo basic_wp_seo(); ?>

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...