رفتن به مطلب

بکاپ گیری با زمانبندی از دیتابیس و ارسال فایل بکاپ ب ایمیل شما


AynaZ

پست های پیشنهاد شده

سلام ...

 

 

یک فایل با نام دلخواه و پسوند .php ایجاد کنید و کد زیر رو درونش قرار بدید .

 

 

مشخصات دیتابیس رو قرار بدید و ب جای آدرس ایمیل من ، ایمیل خودتون رو بزارید ...

 

 

میتونید با استفاده از کنترل پنل هاست یک cronjob هم تعریف کنید ک مثلا هر ۲۴ ساعت یکبار این فایل اجرا شه ...

 

 

در هر بار اجرا ، یک بکاپ از دیتابیس ب ایمیلی ک وارد کردید ارسال میشه ...

 

 

 

 

[color=#0000BB][font=monospace]<?php[/font][/color][color=#007700][font=monospace]function [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]backup_db[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$host[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$user[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$pass[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$name[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$tables [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'*'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]) {    [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]date_default_timezone_set[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'Asia/Tehran'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);    [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]''[/font][/color][color=#007700][font=monospace];    [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_connect[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$host[/font][/color][color=#007700][font=monospace],[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$user[/font][/color][color=#007700][font=monospace],[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$pass[/font][/color][color=#007700][font=monospace]) or die([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'Connection error'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);    [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_select_db[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$name[/font][/color][color=#007700][font=monospace]) or die([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'Database error'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);    [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_query[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'SET NAMES \'utf8\''[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);    [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_set_charset[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'utf8'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);    if([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$tables [/font][/color][color=#007700][font=monospace]== [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'*'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]) {      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$tables [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= array();      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$result [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_query[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'SHOW TABLES'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);      while([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_fetch_row[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$result[/font][/color][color=#007700][font=monospace])) {        [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$tables[/font][/color][color=#007700][font=monospace][] = [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row[/font][/color][color=#007700][font=monospace][[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]0[/font][/color][color=#007700][font=monospace]];      }      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_free_result[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$result[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);    }    else {      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$tables [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]is_array[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$tables[/font][/color][color=#007700][font=monospace]) ? [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$tables [/font][/color][color=#007700][font=monospace]: [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]explode[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]','[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$tables[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);    }    foreach([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$tables [/font][/color][color=#007700][font=monospace]as [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$table[/font][/color][color=#007700][font=monospace]) {      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$result [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_query[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'SELECT * FROM `'[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$table[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'`'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$num_fields [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_num_fields[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$result[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'DROP TABLE IF EXISTS `'[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$table[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'`;'[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]PHP_EOL[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]PHP_EOL[/font][/color][color=#007700][font=monospace];      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_fetch_row[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_query[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'SHOW CREATE TABLE `'[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$table[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'`'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]));      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row[/font][/color][color=#007700][font=monospace][[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]1[/font][/color][color=#007700][font=monospace]].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]';'[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]PHP_EOL[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]PHP_EOL[/font][/color][color=#007700][font=monospace];      for ([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$i [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]0[/font][/color][color=#007700][font=monospace]; [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$i [/font][/color][color=#007700][font=monospace]< [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$num_fields[/font][/color][color=#007700][font=monospace]; [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$i[/font][/color][color=#007700][font=monospace]++) {        while([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mysql_fetch_row[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$result[/font][/color][color=#007700][font=monospace])) {          [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return[/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'INSERT INTO `'[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$table[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'` VALUES('[/font][/color][color=#007700][font=monospace];          for([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]0[/font][/color][color=#007700][font=monospace]; [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j [/font][/color][color=#007700][font=monospace]< [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$num_fields[/font][/color][color=#007700][font=monospace]; [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j[/font][/color][color=#007700][font=monospace]++) {            [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row[/font][/color][color=#007700][font=monospace][[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j[/font][/color][color=#007700][font=monospace]] = [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]addslashes[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row[/font][/color][color=#007700][font=monospace][[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j[/font][/color][color=#007700][font=monospace]]);            [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row[/font][/color][color=#007700][font=monospace][[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j[/font][/color][color=#007700][font=monospace]] = [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]str_replace[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'\n'[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'\\n'[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row[/font][/color][color=#007700][font=monospace][[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j[/font][/color][color=#007700][font=monospace]]);            if (isset([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row[/font][/color][color=#007700][font=monospace][[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j[/font][/color][color=#007700][font=monospace]])) {              [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'\''[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$row[/font][/color][color=#007700][font=monospace][[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j[/font][/color][color=#007700][font=monospace]].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'\''[/font][/color][color=#007700][font=monospace];            }            else {              [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'\'\''[/font][/color][color=#007700][font=monospace];            }            if ([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$j [/font][/color][color=#007700][font=monospace]< ([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$num_fields [/font][/color][color=#007700][font=monospace]- [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]1[/font][/color][color=#007700][font=monospace])) {              [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]','[/font][/color][color=#007700][font=monospace];            }          }          [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]');'[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]PHP_EOL[/font][/color][color=#007700][font=monospace];        }      }      [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]PHP_EOL[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]PHP_EOL[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]PHP_EOL[/font][/color][color=#007700][font=monospace];    }  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]file_put_contents[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'db_backup.sql'[/font][/color][color=#007700][font=monospace],[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$return[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);  }[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]backup_db[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'localhost'[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'*****'[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'*******'[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'******'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]); function [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mail_attachment[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$filename[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$path[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$mailto[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$from_mail[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$from_name[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$subject[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$message[/font][/color][color=#007700][font=monospace]) {  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$file [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$path[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$filename[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$file_size [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]filesize[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$file[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$handle [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]fopen[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$file[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"r"[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$content [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]fread[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$handle[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$file_size[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]fclose[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$handle[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$content [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]chunk_split[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]base64_encode[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$content[/font][/color][color=#007700][font=monospace]));  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$uid [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]md5[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]uniqid[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]time[/font][/color][color=#007700][font=monospace]()));  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$name [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]basename[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$file[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"From: "[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$from_name[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]" <"[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$from_mail[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]">\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"Reply-To: "[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$from_mail[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"MIME-Version: 1.0\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"Content-Type: multipart/mixed; boundary=\""[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$uid[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"\"\r\n\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"This is a multi-part message in MIME format.\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"--"[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$uid[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"Content-type:text/plain; charset=iso-8859-1\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$message[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"\r\n\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"--"[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$uid[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"Content-Type: application/octet-stream; name=\""[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$filename[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"\"\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace]; [/font][/color][color=#FF8000][font=monospace]// use different content types here  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"Content-Transfer-Encoding: base64\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"Content-Disposition: attachment; filename=\""[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$filename[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"\"\r\n\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$content[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"\r\n\r\n"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header [/font][/color][color=#007700][font=monospace].= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"--"[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$uid[/font][/color][color=#007700][font=monospace].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"--"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  if ([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mail[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$mailto[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$subject[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]""[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$header[/font][/color][color=#007700][font=monospace])) {    echo [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"mail send ... OK"[/font][/color][color=#007700][font=monospace]; [/font][/color][color=#FF8000][font=monospace]// or use booleans here  [/font][/color][color=#007700][font=monospace]} else {    echo [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"mail send ... ERROR!"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];  }}[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_file [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"db_backup.sql"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_path [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$_SERVER[/font][/color][color=#007700][font=monospace][[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'DOCUMENT_ROOT'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]].[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"/"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_name [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"raj"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_mail [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"omidx90@yahoo.com"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_subject [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"Email Subject "[/font][/color][color=#007700][font=monospace];[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_message [/font][/color][color=#007700][font=monospace]= [/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"Refer the attached file."[/font][/color][color=#007700][font=monospace];[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$to_email[/font][/color][color=#007700][font=monospace]=[/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]"omidx91@yahoo.com"[/font][/color][color=#007700][font=monospace];[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]mail_attachment[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_file[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_path[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$to_email[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_mail[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_name[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_subject[/font][/color][color=#007700][font=monospace], [/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]$my_message[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]unlink[/font][/color][color=#007700][font=monospace]([/font][/color][color=#DD0000][font=monospace]'db_backup.sql'[/font][/color][color=#007700][font=monospace]);[/font][/color][color=#0000BB][font=monospace]?>[/font][/color]

 

 

 

 

نکته (۱) : اگر میخواید بصورت cron اجرا کنید ب جای get یا php از دستور curl استفاده کنید .

 

 

نکته (۲) : این روش برای دیتابیس های حجیم اصلا توصیه نمیشه و اگر حجم دیتابیس شما بالاست از پنل هاست برای بکاپ گیری استفاده کنید .

 

 

تشکررر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...