رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

دوستان من یه پوسته وردپرس/ووکامرس فروشگاهی گرفتم و اجراش کردم.خیلی قشنگه و حرف نداره.فقط یه مشکل داره اینه که وقتی تعداد کارتر های عنوان محصولات از 20 تا بیشتر میشه اصلا عنوان رو نشون نمیده. اینم سایتم ببینید مشکلش چیه. takhfifdoon.com لطفا کمک کنید. خیلی کارم گیرهsadsmiley.gif

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این قالب رو خریداری کردید؟ از جایی تهیه کردید؟ یا خیر؟ی اینکه از سایتی دانلود کردید؟ اگه دانلود کردید ، سایتی که دانلود کردید رو ذکر کنید تا ما از اونجا دانلود کنیم و بررسی کنم کدهاش رو و اگه مقدور بود بازسازی کنیم ، اگه هم خریداری کردید میتونید خصوصی قالب رو باسم بفرستید تا در صورتی که تمایل داشتید دانلود کنم ، بررسی کنم و اگه باسم مقدور بود باستون درستش کنم ! یا علی !

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

 

در قالب functions.php بررسی کنید اگر کد فوق هست پاک کنید

 

 

<?php function ODD_title($char) {$title = get_the_title($post->ID);$title = substr($title,0,$char);echo $title;}

 

 

و اینکه در بخش هایی که شما میگید کاراکتر نمایش داده نمیشه دنبال این کد بگردید

 

 

<?php ODD_title(20); ?>

 

 

و عوض کنید با

 

 

<?php the_title( ); ?>

 

 

موفق باشید

 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این کد functions قالبمه

 

 

<?php/*** Kute Theme functions and definitions** Set up the theme and provides some helper functions, which are used in the* theme as custom template tags. Others are attached to action and filter* hooks in WordPress to change core functionality.** When using a child theme you can override certain functions (those wrapped* in a function_exists() call) by defining them first in your child theme's* functions.php file. The child theme's functions.php file is included before* the parent theme's file, so the child theme functions would be used.** @link لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  @link لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  Functions that are not pluggable (not wrapped in function_exists()) are* instead attached to a filter or action hook.** For more information on hooks, actions, and filters,* {@link لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  @package KuteTheme* @subpackage KuteTheme* @since Kute Theme 1.0*//*** Set the content width based on the theme's design and stylesheet.** @since Kute Theme 1.0*/define( 'THEME_DIR', trailingslashit(get_template_directory()));define( 'THEME_URL', trailingslashit(get_template_directory_uri()));if ( ! isset( $content_width ) ) { $content_width = 1170;}/*** Kute Theme only works in WordPress 4.1 or later.*/if ( version_compare( $GLOBALS['wp_version'], '4.1-alpha', '<' ) ) { require THEME_DIR . '/inc/back-compat.php';}if ( ! function_exists( 'kutetheme_setup' ) ) : /** * Sets up theme defaults and registers support for various WordPress features. * * Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which * runs before the init hook. The init hook is too late for some features, such * as indicating support for post thumbnails. * * @since Kute theme 1.0.0 */ function kt_setup() {  /*   * Make theme available for translation.   * Translations can be filed in the /languages/ directory.   * If you're building a theme based on kutetheme, use a find and replace   * to change 'kutetheme' to the name of your theme in all the template files   */  load_theme_textdomain( 'kutetheme', THEME_DIR . '/languages' );  // Add default posts and comments RSS feed links to head.  add_theme_support( 'automatic-feed-links' );  /*   * Let WordPress manage the document title.   * By adding theme support, we declare that this theme does not use a   * hard-coded <title> tag in the document head, and expect WordPress to   * provide it for us.   */  add_theme_support( 'title-tag' );  /*   * Enable support for Post Thumbnails on posts and pages.   *   * See: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.    */  add_theme_support( 'post-thumbnails' );  set_post_thumbnail_size( 825, 510, true );  // This theme uses wp_nav_menu() in two locations.  register_nav_menus( array(   'primary' => esc_attr__( 'Primary Menu', 'kutetheme' ),   'vertical' => esc_attr__( 'Vertical Menu', 'kutetheme' ), 'topbar_menuleft' => esc_attr__( 'Top bar Menu left', 'kutetheme' ), 'topbar_menuright' => esc_attr__( 'Top bar Menu right', 'kutetheme' ), 'custom_header_menu' => esc_attr__( 'Custom Header Menu', 'kutetheme' ), 'custom_footer_menu' => esc_attr__( 'Custom Footer Menu', 'kutetheme' ),  ) );  /*   * Switch default core markup for search form, comment form, and comments   * to output valid HTML5.   */  add_theme_support( 'html5', array(   'search-form', 'comment-form', 'comment-list', 'gallery', 'caption'  ) );  /*   * Enable support for Post Formats.   *   * See: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.    */ /*  add_theme_support( 'post-formats', array(   'aside', 'image', 'video', 'quote', 'link', 'gallery', 'status', 'audio', 'chat'  ) ); */  // $color_scheme = kt_get_color_scheme();  // $default_color = trim( $color_scheme[0], '&anchor=' );  // // Setup the WordPress core custom background feature.  // add_theme_support( 'custom-background', apply_filters( 'kt_custom_background_args', array(  //  'default-color' => $default_color,  //  'default-attachment' => 'fixed',  // ) ) );  /*   * This theme styles the visual editor to resemble the theme style,   * specifically font, colors, icons, and column width.   */  add_editor_style( THEME_URL . 'css/editor-style.css' ); add_image_size ( 'kt-post-thumb', 345, 244, true ); add_image_size ( 'kt-post-thumb-small', 70, 49, true ); add_image_size ( 'kt_post_blog_268x255', 268, 255, true ); //Support woocommerce add_theme_support( 'woocommerce' ); }endif; // kt_setupadd_action( 'after_setup_theme', 'kt_setup' );if( ! function_exists( 'kt_customize_fullwith_row' ) ){ function kt_customize_fullwith_row(){ wp_enqueue_script( 'kt-customize-vc', get_template_directory_uri() . '/js/customize_vc_strew_row.js', array( 'jquery', 'wpb_composer_front_js' ), '1.0.1', true ); }}if( is_rtl() ){ add_action( 'vc_base_register_front_js', 'kt_customize_fullwith_row' );}/*** Register widget area.** @since Kute Theme 1.0** @link لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  ! function_exists( 'kt_widgets_init' ) ){ function kt_widgets_init() {  register_sidebar( array(   'name' => esc_attr__( 'Widget Area', 'kutetheme' ),   'id' => 'sidebar-primary',   'description' => esc_attr__( 'Add widgets here to appear in your sidebar.', 'kutetheme' ),   'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',   'after_widget' => '</aside>',   'before_title' => '<h2 class="widget-title">',   'after_title' => '</h2>',  ) );  register_sidebar( array(   'name' => esc_attr__( 'Widget Shop Area', 'kutetheme' ),   'id' => 'sidebar-shop',   'description' => esc_attr__( 'Add widgets here to appear in your sidebar.', 'kutetheme' ),   'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',   'after_widget' => '</aside>',   'before_title' => '<h2 class="widget-title">',   'after_title' => '</h2>',  ) );  register_sidebar( array(   'name' => esc_attr__( 'Widget Shop single Area', 'kutetheme' ),   'id' => 'sidebar-shop-single',   'description' => esc_attr__( 'Add widgets here to appear in your sidebar.', 'kutetheme' ),   'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',   'after_widget' => '</aside>',   'before_title' => '<h2 class="widget-title">',   'after_title' => '</h2>',  ) ); register_sidebar( array( 'name' => esc_attr__( 'Footer Menu 1', 'kutetheme'), 'id' => 'footer-menu-1', 'description' => esc_attr__( 'The footer menu 1 widget area', 'kutetheme'), 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget-container widget-footer-menu %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h3 class="widget-title introduce-title">', 'after_title' => '</h3>', ) ); register_sidebar( array( 'name' => esc_attr__( 'Footer Menu 2', 'kutetheme'), 'id' => 'footer-menu-2', 'description' => esc_attr__( 'The footer menu 2 widget area', 'kutetheme'), 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget-container widget-footer-menu %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h3 class="widget-title introduce-title">', 'after_title' => '</h3>', ) ); register_sidebar( array( 'name' => esc_attr__( 'Footer Menu 3', 'kutetheme'), 'id' => 'footer-menu-3', 'description' => esc_attr__( 'The footer menu 3 widget area', 'kutetheme'), 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget-container widget-footer-menu %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h3 class="widget-title introduce-title">', 'after_title' => '</h3>', ) ); register_sidebar( array( 'name' => esc_attr__( 'Footer Menu 4', 'kutetheme'), 'id' => 'footer-menu-4', 'description' => esc_attr__( 'The footer newsletter 4 widget area on footer style 3', 'kutetheme'), 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget-container widget-footer-menu %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h3 class="widget-title hiden introduce-title">', 'after_title' => '</h3>', ) ); register_sidebar( array( 'name' => esc_attr__( 'Footer Social', 'kutetheme'), 'id' => 'footer-social', 'description' => esc_attr__( 'The footer social widget area', 'kutetheme'), 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget-container widget-footer-social %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h3 class="widget-title introduce-title">', 'after_title' => '</h3>', ) ); register_sidebar( array( 'name' => esc_attr__( 'Footer Payment', 'kutetheme'), 'id' => 'footer-payment', 'description' => esc_attr__( 'The footer payment widget area', 'kutetheme'), 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget-container widget-footer-payment %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h3 class="widget-title introduce-title">', 'after_title' => '</h3>', ) ); register_sidebar( array( 'name' => esc_attr__( 'Footer Bottom', 'kutetheme'), 'id' => 'footer-bottom', 'description' => esc_attr__( 'The footer bottom widget area', 'kutetheme'), 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget-container widget-footer-bottom %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h3 class="widget-title">', 'after_title' => '</h3>', ) ); register_sidebar( array( 'name' => esc_attr__( 'Footer Menu Bottom', 'kutetheme'), 'id' => 'footer-menu-bottom', 'description' => esc_attr__( 'The footer menu bottom widget area', 'kutetheme'), 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget-container footer-menu-list widget-footer-menu-bottom %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h3 class="widget-title">', 'after_title' => '</h3>', ) ); // Custom widget $kt_group_sidebar = kt_option('kt_group_sidebar');  if($kt_group_sidebar){   $i=0;   foreach($kt_group_sidebar as $sidebar){    $i++;    register_sidebar( array(    'name' => $sidebar['title'],    'id' => 'kt-custom-sidebar-'.$i,    'description' => $sidebar['description'],    'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget-container footer-menu-list widget-footer-menu-bottom %2$s">',    'after_widget' => '</div>',    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',    'after_title' => '</h3>',    ) );   }  } }}add_action( 'widgets_init', 'kt_widgets_init' );/*** JavaScript Detection.** Adds a `js` class to the root `<html>` element when JavaScript is detected.** @since Kute Theme 1.1*/if( ! function_exists( 'kt_javascript_detection' ) ){ function kt_javascript_detection() {  echo "<script>(function(html){html.className = html.className.replace(/\bno-js\b/,'js')})(document.documentElement);</script>\n"; }}if( ! function_exists( 'kt_js_variables' ) ){ function kt_js_variables(){ ?> <script type="text/javascript"> var ajaxurl = <?php echo json_encode( admin_url( "admin-ajax.php" ) ); ?>; var labels = ['<?php _e( 'Years' ,'kutetheme') ?>', '<?php _e( 'Months' ,'kutetheme') ?>', '<?php _e( 'Weeks' ,'kutetheme') ?>', '<?php _e( 'Days' ,'kutetheme') ?>', '<?php _e( 'Hrs' ,'kutetheme') ?>', '<?php _e( 'Mins' ,'kutetheme') ?>', '<?php _e( 'Secs' ,'kutetheme') ?>']; var layout = '<span class="box-count day"><span class="number">{dnn}</span> <span class="text"><?php _e( 'Days' ,'kutetheme') ?></span></span><span class="dot">:</span><span class="box-count hrs"><span class="number">{hnn}</span> <span class="text"><?php _e( 'Hrs' ,'kutetheme') ?></span></span><span class="dot">:</span><span class="box-count min"><span class="number">{mnn}</span> <span class="text"><?php _e( 'Mins' ,'kutetheme') ?></span></span><span class="dot">:</span><span class="box-count secs"><span class="number">{snn}</span> <span class="text"><?php _e( 'Secs' ,'kutetheme') ?></span></span>'; </script><?php }}add_action( 'wp_head', 'kt_javascript_detection', 0 );add_action( 'wp_head', 'kt_js_variables', 2 );/*** Enqueue scripts and styles.** @since Kute Theme 1.0*/if( ! function_exists( 'kt_scripts' ) ){ function kt_scripts() {  // Add custom fonts, used in the main stylesheet.  // Load the Internet Explorer specific stylesheet.  wp_enqueue_style( 'kt-ie', get_template_directory_uri() . '/css/ie.css', array( 'kt-style' ), '1.0' );  wp_style_add_data( 'kt-ie', 'conditional', 'lt IE 9' );  // Load reset default setting browser  wp_enqueue_style( 'kt-reset', get_template_directory_uri() . '/css/reset.css', array( ), '1.0' ); wp_enqueue_style( 'kt-responsive', get_template_directory_uri() . '/css/responsive.css', array( ), '1.0' ); wp_enqueue_style( 'kt-animate', get_template_directory_uri() . '/css/animate.css', array( ), '1.0' ); wp_enqueue_style( 'kt-bootstrap', get_template_directory_uri() . '/libs/bootstrap/css/bootstrap.min.css' ); wp_enqueue_style( 'kt-font-awesome', get_template_directory_uri() . '/libs/font-awesome/css/font-awesome.min.css' ); wp_enqueue_style( 'kt-carousel', get_template_directory_uri() . '/libs/owl.carousel/owl.carousel.css' ); wp_enqueue_style( 'kt-fancyBox', get_template_directory_uri() . '/libs/fancyBox/jquery.fancybox.css' ); wp_enqueue_style( 'kt-jquery-ui', get_template_directory_uri() . '/libs/jquery-ui/jquery-ui.css' ); wp_enqueue_style( 'kt-style', get_template_directory_uri() . '/css/style.css', array( 'kt-bootstrap', 'kt-reset', 'kt-responsive', 'kt-animate', 'kt-font-awesome', 'kt-jquery-ui' ), '1.0' ); // Load our main stylesheet.  wp_enqueue_style( 'kutetheme-style', get_stylesheet_uri(),array('kt-style') );  wp_enqueue_style( 'kt-custom-woocommerce-style', get_template_directory_uri().'/css/woocommerce.css',array('kt-style') ); wp_enqueue_style( 'kt-custom-vc-style', get_template_directory_uri().'/css/vc.css',array('kt-style') ); wp_enqueue_style( 'kt-responsive-style', get_template_directory_uri().'/css/responsive.css',array('kt-style') ); wp_enqueue_style( 'kt-option-2', get_template_directory_uri() . '/css/option2.css', array('kt-style') ); wp_enqueue_style( 'kt-option-3', get_template_directory_uri() . '/css/option3.css', array('kt-style') ); wp_enqueue_style( 'kt-option-4', get_template_directory_uri() . '/css/option4.css', array('kt-style') ); wp_enqueue_style( 'kt-option-5', get_template_directory_uri() . '/css/option5.css', array('kt-style') ); wp_enqueue_style( 'kt-option-6', get_template_directory_uri() . '/css/option6.css', array('kt-style') ); wp_enqueue_style( 'kt-option-7', get_template_directory_uri() . '/css/option7.css', array('kt-style') );  wp_enqueue_script( 'kt-skip-link-focus-fix', get_template_directory_uri() . '/js/skip-link-focus-fix.js', array(), '20141010', true );  if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) {   wp_enqueue_script( 'comment-reply' );  }  if ( is_singular() && wp_attachment_is_image() ) {   wp_enqueue_script( 'kt-keyboard-image-navigation', get_template_directory_uri() . '/js/keyboard-image-navigation.js', array( 'jquery' ), '20141010' );  } wp_enqueue_script( 'kt-bootstrap', get_template_directory_uri() . '/libs/bootstrap/js/bootstrap.min.js', array( 'jquery' ), '3.3.4', true ); wp_enqueue_script( 'kt-carousel', get_template_directory_uri() . '/libs/owl.carousel/owl.carousel.js', array( 'jquery' ), '2.0', true ); wp_enqueue_script( 'kt-fancyBox', get_template_directory_uri() . '/libs/fancyBox/jquery.fancybox.js', array( 'jquery' ), '2.1.5', true ); wp_enqueue_script( 'kt-jquery-ui', get_template_directory_uri() . '/libs/jquery-ui/jquery-ui.min.js', array( 'jquery' ), '1.11.4', true ); wp_enqueue_script( 'kt-actual', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.actual.min.js', array( 'jquery' ), '1.0.16',true ); wp_enqueue_script( 'kt-Modernizr-script', get_template_directory_uri() . '/js/Modernizr.js', array( 'jquery' ), '1.0.1', true );  wp_enqueue_script( 'kt-script', get_template_directory_uri() . '/js/functions.js', array( 'jquery' ), '1.0.1', true );  wp_enqueue_script( 'kt-count-down-plugin', get_template_directory_uri() . '/libs/countdown/jquery.plugin.js', array( 'jquery' ), '1.0.1', true ); wp_enqueue_script( 'kt-count-down-jq', get_template_directory_uri() . '/libs/countdown/jquery.countdown.js', array( 'jquery' ), '2.0.2', true ); if(is_rtl()){ wp_enqueue_style( 'bootstrap-rtl-css', get_template_directory_uri() . '/libs/bootstrap/css/bootstrap-rtl.css', array()); }  wp_localize_script( 'kt-script', 'screenReaderText', array(   'expand' => '<span class="screen-reader-text">' . esc_html__( 'expand child menu', 'kutetheme' ) . '</span>',   'collapse' => '<span class="screen-reader-text">' . esc_html__( 'collapse child menu', 'kutetheme' ) . '</span>', 'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' ), 'security' => wp_create_nonce( 'screenReaderText' ), 'current_date' => date_i18n('Y-m-d H:i:s')  ) ); }}add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'kt_scripts' );add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'kt_enqueue_script' );if( ! function_exists("kt_enqueue_script")){ function kt_enqueue_script(){ wp_register_style( 'framework-core', THEME_URL.'css/framework-core.css'); wp_enqueue_style( 'framework-core'); wp_enqueue_script( 'kt_image', THEME_URL.'js/kt_image.js', array('jquery'), '1.0.0', true); wp_localize_script( 'kt_image', 'kt_image_lange', array( 'frameTitle' => esc_attr__( 'Select your image', 'kutetheme' ) )); wp_register_script( 'framework-core', THEME_URL.'js/framework-core.js', array('jquery', 'jquery-ui-tabs'), '1.0.0', true); wp_enqueue_script('framework-core'); wp_enqueue_media(); }}/*** Display descriptions in main navigation.** @since Kute Theme 1.0** @param string $item_output The menu item output.* @param WP_Post $item Menu item object.* @param int $depth Depth of the menu.* @param array $args wp_nav_menu() arguments.* @return string Menu item with possible description.*/if( ! function_exists( 'kt_nav_description' )){ function kt_nav_description( $item_output, $item, $depth, $args ) {  if ( 'primary' == $args->theme_location && $item->description ) {   $item_output = str_replace( $args->link_after . '</a>', '<div class="menu-item-description">' . $item->description . '</div>' . $args->link_after . '</a>', $item_output );  }  return $item_output; }}add_filter( 'walker_nav_menu_start_el', 'kt_nav_description', 10, 4 );/*** Add a `screen-reader-text` class to the search form's submit button.** @since Kute Theme 1.0** @param string $html Search form HTML.* @return string Modified search form HTML.*/if( ! function_exists( 'kt_search_form_modify' ) ){ function kt_search_form_modify( $html ) {  return str_replace( 'class="search-submit"', 'class="search-submit screen-reader-text"', $html ); }}add_filter( 'get_search_form', 'kt_search_form_modify' );/*** Implement the Custom Header feature.** @since Kute Theme 1.0*///require THEME_DIR . '/inc/custom-header.php';/*** Implement the Custom breadcrumbs.** @since Kute Theme 1.0*/require THEME_DIR . '/inc/breadcrumbs.php';/*** Custom template tags for this theme.** @since Kute Theme 1.0*///require THEME_DIR . '/inc/template-tags.php';/*** Customizer additions.** @since Kute Theme 1.0*///require THEME_DIR . '/inc/customizer.php';/*** Function utility* */require THEME_DIR . '/inc/utility.php';/*** hooks action* */require THEME_DIR . '/inc/hooks/theme.php';if( kt_is_wc() ){ require THEME_DIR . '/inc/hooks/woocommerce.php';}/*if( kt_is_vc() ){ require THEME_DIR . '/js_composer/visualcomposer.php';}*/if( ! class_exists( 'wp_bootstrap_navwalker' ) && file_exists( THEME_DIR. 'inc/nav/wp_bootstrap_navwalker.php' ) ){ require_once( THEME_DIR. 'inc/nav/wp_bootstrap_navwalker.php' );}if( ! class_exists( 'KT_MEGAMENU' ) && file_exists( THEME_DIR. 'inc/nav/nav.php' ) ){ require_once( THEME_DIR. 'inc/nav/nav.php' );}/*** Widgets*/require THEME_DIR . '/inc/widgets.php';/*** Custom excerpt_more text**/if( ! function_exists( 'kt_custom_excerpt_more' ) ){ function kt_custom_excerpt_more( $more ) {  return ''; }}add_filter('excerpt_more', 'kt_custom_excerpt_more');/*** Custom display result blog**/if( ! function_exists( 'kt_display_result_post' ) ){ function kt_display_result_post(){ global $wp_query; ?> <span class="results-count"> <?php esc_html_e( 'Showing', 'kutetheme' );?> <?php $num = $wp_query->post_count; if ( have_posts()) : echo intval($num); endif;?> <?php esc_html_e( 'of', 'kutetheme' );?> <?php echo intval( $wp_query->found_posts );?> <?php esc_html_e('posts', 'kutetheme' );?> </h2> </span> <?php }}if( ! function_exists( 'kt_list_cats' ) ){ function kt_list_cats( $num ){  $temp = get_the_category();  $cat_string = "";  $count = count( $temp );// Getting the total number of categories the post is filed in.  for( $i = 0; $i < $num && $i < $count; $i++ ){   //Formatting our output.  $cat_string .= '<a href="https://go.20script.ir/index.php?url=' . esc_url( get_category_link( $temp[$i]->cat_ID ) ) . '">' . esc_html( $temp[$i]->cat_name ) . '</a>'; if( $i != $num - 1 && $i + 1 < $count)   $cat_string .= ', ';  } $allowed_html = array( 'a' => array( 'href' => array (), 'title' => array () ) ); echo wp_kses( $cat_string, $allowed_html ); }}add_action('admin_init', function() { global $wp_filter, $yoast_woo_seo; if (!empty($wp_filter['admin_notices'][10])) {  foreach ($wp_filter['admin_notices'][10] as $hook_key => $hook) {   if (is_array($hook['function']) && $hook['function'][0] instanceof \Yoast_Plugin_License_Manager && $hook['function'][1] == 'display_admin_notices') {    unset($wp_filter['admin_notices'][10][$hook_key]);   }  } }});

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 سال پیش...
در در 26 دی 1394 در 03:41، AynaZ گفته است :

درود

 

در قالب functions.php بررسی کنید اگر کد فوق هست پاک کنید

 

 


<?php function ODD_title($char) {$title = get_the_title($post->ID);$title = substr($title,0,$char);echo $title;}
 

 

 

و اینکه در بخش هایی که شما میگید کاراکتر نمایش داده نمیشه دنبال این کد بگردید

 

 


<?php ODD_title(20); ?>
 

 

 

و عوض کنید با

 

 


<?php the_title( ); ?>
 

 

 

موفق باشید

چجوری با شما میتونیم در ارتباط باشیم ..

یه مشکلاتی در سایتت ووکامرسی داشتم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...