رفتن به مطلب

ساختارهای حلقه ای for


lion

پست های پیشنهاد شده

1 ) حلقه for : این حلقه دستورات خود را به تعداد دفعات تعیین شده برای آن و یا تا زمانی که شرط آن درست باشد تکرار و اجرا میکند.

برای مثال شما میخواهید دستور معینی به تعداد 10 بار تکرار شود در این حالت باید دستور خود را در یک حلقه for قرار دهید .

شکل کلی تعریف و استفاده از این حلقه بصورت زیر است :

 

 

for ( init ; condition ; incresment )  {    کدها و دستوراتی که می خواهید در حلقه تکرار شوند ;  } مثال : < ?php  for ( $i = 1 ; $i <= 5 ; $i++ )  {    echo "The number is " . $i . "< br/ >"  } ?>

 

 

 

syntax توضیح هر یک از موارد

 

 

 

init این پارامتر میتواند یک متغیر باشد که به عنوان اغازکر شمارنده حلقه تعیین شود. همچنین میتواند یک کد یا دستور باشد که یکبار در ابتدا حلقه اجرا خواهد شد.

 

Init این پارامتر میتواند یک متغیر باشد که به عنوان اغازکر شمارنده حلقه تعیین شود. همچنین میتواند یک کد یا دستور باشد که یکبار در ابتدا حلقه اجرا خواهد شد.

 

Condition تعیین کننده شرط یا شروط لازم برای ادامه کار حلقه است.تا زمانی که این شرط یا شروط درست باشند حلقه به کار خود ادامه داده و دستورات را تکرار میکند.

 

Increment این پارامتر میتواند یک دستور باشد که در هربار اجرای حلقه مقدار متغیر شمارنده حلقه را افزایش یا کاهش دهد.همچنین میتواند دستوری باشد که یکبار در انتهای کار حلقه اجرا شود .

 

مثال : در مثال زیر یک حلقه ساده را تعریف کرده ایم . شمارنده حلقه از 1 شروع شده و به ازای هر عدد یکبار حلقه اجرا شده و مقدار عدد شمارنده یک واحد افزایش می یابد . روند اجرای حلقه تا زمانی که عدد شمارنده به 5 برسد ادامه داشته و سپس متوقف می شود :

کد:

< ? php  for ( $i=1 ; $i <= 5 ; $i++ )  {    echo "The number is " . $i . "<br>";   } ? >

 

 

 

خروجی :

 

The number is 1The number is 2The number is 3The number is 4The number is 5

 

 

 

حلقه foreach :

 

این حلقه برای حرکت درون آرایه ها و تکرار دستورات مورد نظر بر اساس اعضای آرایه استفاده میشود.

شکل کلی تعریف و استفاده از این حلقه بصورت زیر است :

 

 

foreach ( $array as $value )  {    کدها و دستوراتی که می خواهید به ازای هر عضو آرایه تکرار شوند ;  } مثال : < ?php  foreach ( $x as $value )  {    echo &value . "< br/ >" ;  } ?>

 

 

نحوه کار حلقه foreach :

 

به ازای هربار اجرای حلقه مقدار عنصرجاری آرایه به متغیر value داده شده و اندیس آرایه یک واحد به جلو حرکت میکند.این روند تا زمانی ادامه دارد که به انتهای آرایه برسیم.سپس اجرای حلقه متوقف میشود. در کد مثال ، array$ نام آرایه مورد نظر و value$ ، پارامتر دریافت مقدار عضو جاری آرایه است .

 

مثال : در مثال زیر یک آرایه 3 عضوی به نام x$ تعریف کرده ایم . سپس آن را در یک حلقه foreach قرار داده و مقدار اعضای آرایه را به ترتیب در خروجی نمایش داده ایم :

 

کد:

 

< ? php  $x = array ("one","two","three") ;  foreach ( $x as $value )  {    echo $value . "< br >";   } ? >

 

 

خروجی:

 

 

onetwothree

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...