رفتن به مطلب

نگهداری فایل های xml بر روی سرور


lion

پست های پیشنهاد شده

فایل های XML ، همانند فایل های HTML از متن ( text ) خالی تشکیل شده اند و توسط تمامی سرورهای مختلف وب می توانند تولید شده و نگهداری شوند . در این بخش به راه های مختلف تولید و نگهداری فایل XML بر روی انواع سرورها پرداخته ایم .

 

نگهداری یک فایل XML بر روی سرور :

 

فایل های XML ، دقیقا همانند فایل های HTML و به همان راحتی قابل ایجاد و نگهداری بر روی سرور هستند .

برای ایجاد یک فایل XML ساده ، ویرایشگر Notepad ویندوز را باز کرده و کدهای زیر را درون آن بنویسید . سپس فایل ایجاد شده را با یک نام دلخواه مثل " note.xml " ، ذخیره نمایید .

 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  <note>     <from> Hamed </from>     <to> Ali </to>     <message>Remember me this weekend</message></note>

 

 

 

ایجاد و نگهداری یک فایل XML بر روی سرور ASP :

 

فایل های XML بر روی سرور بدون نیاز به نصب نرم افزار خاصی قابل ایجاد و نگهداری هستند .

برای ایجاد یک فایل XML توسط سرور ASP به صورت Run Time ، کد زیر را در یک فایل ASP نوشته و آن را ذخیره نمایید .

در هنگامی اجرای فایل ASP زیر ، فایل XML تولید و بر روی سرور ذخیره می شود .

نکته : حتما توجه داشته باشید که مقدار خاصیت content type در دستور فوق باید "text/xml" باشد .

 

<%  response.ContentType="text/xml"  response.Write("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>")  response.Write("<note>")  response.Write("<from>Hamed</from>")  response.Write("<to>Ali</to>")  response.Write("<message>Remember me this weekend</message>")  response.Write("</note>")%>

 

 

ایجاد و نگهداری یک فایل XML بر روی یک سرور PHP :

 

برای ایجاد یک فایل XML به صورت Run Time ، بر روی یک سرور PHP ، کد زیر را در یک فایل PHP نوشته و ذخیره نمایید .

در هنگامی اجرای فایل PHP زیر ، فایل XML تولید و بر روی سرور ذخیره می شود .

نکته : حتما توجه داشته باشید که مقدار خاصیت content type در دستور فوق باید "text/xml" باشد .

 

 

<?php  header("Content-type: text/xml");  echo "<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>";  echo "<note>";  echo "<from>Hamed</from>";  echo "<to>Ali</to>";  echo "<message>Remember me this weekend</message>";  echo "</note>";?>

 

 

ایجاد و نگهداری یک فایل XML با استفاده از مقادیر موجود در پایگاه داده :

 

در مثال زیر قصد داریم تا اطلاعات فیلدهای fname و lname را از جدول tblGuestBook از یک پایگاه داده SQL Server خوانده و سپس اطلاعات را در یک فایل XML ذخیره نماییم .

برای این منظور بایستی کدی مشابه کد زیر را نوشته و آن را تحت عنوان یک فایل ASP ذخیره کنید .

 

توضیج مثال :

 

این بخش کد نوع فایل XML را مشخص کرده و سپس یک اتصال به پایگاه داده مورد نظر را به زبان ASP کرده و آدرس و نام فایل پایگاه داده را تعیین می کند .

این بخش از کد دستور انتحاب اطلاعات از پایگاه داده را تعیین کرده و سپس در خط دوم ، آن را اجرا کرده است . مقادیر استخراجی در متغیر rs ذخیره می شوند .

این بخش از کد ، فایل XML را می سازد . دارای یک حلقه است ، که به ازای هر عضو یا رکورد پایگاه داده ، یک عنصر XML را می سازد و در فایل ذحیره می کند .

در بخش آخر نیز ، اتصال باز شده به پایگاه داده بسته شده و گام آخر تولید فایل XML نوشته شده .

 

 

<%  response.ContentType = "text/xml"  set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")  conn.provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"  conn.open server.mappath("/db/database.mdb")  sql="select fname,lname from tblGuestBook"  set rs=Conn.Execute(sql)  response.write("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>")  response.write("<guestbook>")  while (not rs.EOF)    response.write("<guest>")    response.write("<fname>" & rs("fname") & "</fname>")    response.write("<lname>" & rs("lname") & "</lname>")    response.write("</guest>")    rs.MoveNext()  wend  rs.close( )  conn.close( )  response.write("</guestbook>")%>

 

 

ذخیره یک فایل XML بر روی سرو ASP :

 

پس از اینکه یک فایل XML را ساختید ، باید به وسیله یک دستوری آن را بر روی سرور ذخیره Save نمایید . در کد این مثال نحوه استفاده از این متد را نمایش داده ایم :

برای این منظور بایستی کدی مشابه کد زیر را نوشته و آن را تحت عنوان یک فایل ASP ذخیره کنید .

 

 

<% text="<note>" text=text & "<to>Tove</to>" text=text & "<from>Jani</from>" text=text & "<heading>Reminder</heading>" text=text & "<body>Don't forget me this weekend!</body>" text=text & "</note>" set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") xmlDoc.async=false xmlDoc.loadXML(text) xmlDoc.Save("test.xml")%>

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...