درود. برای اسکریپت NextPost فایل .htaccess واقع در روت اسکریپت رو باز کنید و کدهای زیر رو داخلش قرار بدید. اگر از قبل کدی داخل فایل بود، پاک کنید و اینهارو جایگزین کنید: RewriteEngine On #RewriteCond %{HTTPS} off #RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301] #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. #RewriteRule .* http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301] Options +FollowSymLinks Options -Indexes RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f Re