• اطلاعیه ها

  • Masih

   برخوردی شدید با تاپیک های تبلیغاتی   شنبه, 12 آبان 1397

   درود، از این لحظه به بعد، تمامی تاپیک های تبلیغاتی سبک رپرتاژ که با هدف جمع آوری بک لینک در انجمن های بیست اسکریپت ایجاد می شوند، حذف شده و دسترسی کاربر خاطی نیز مسدود خواهد شد.

azad123

کـاربـر فـعـال
 • تعداد ارسال ها

  345
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

تمامی ارسال های azad123

 1. البته درست گفتی این دوستمون هم داره تلاش میکنه که زیر مجموعه بگیره که زودتر بهش نتیجه بده. اینها رو گفتی و تازه چنج کردنش رو هم نگفتی که کامزد باید بدی برا چنج و اگه احیانا موقع چنج کلاه گذاشتن سرت و اون 1 بیت کویینی که با خون دل در اوردی رو ازت بخورن که دیگه هیچی.cool ضمنا عنوان بهترین راه کسب درآمد از اینترنت هم عنوان جالبی برای این تاپیک نیست.
 2. ویژه

  ممنون از شما این فایل header.php هر جاش قرار میدم تصاویر مشکل پیدا میکنه. <!DOCTYPE html><html <?php language_attributes(); ?>><head><meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><title><?php if (is_home()) { echo bloginfo('name'); } elseif (is_404()) { echo 'صفحه مورد نظر يافت نشد'; } elseif (is_category()) { echo 'آرشيو '; wp_title(''); } elseif ( is_day() || is_month() || is_year() ) { echo 'آرشيو '; wp_title(''); } else { echo wp_title(''); } ?></title><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen"><link href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/favicon.png" rel="shortcut icon"><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/plugin.min.js"></script><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.jplayer.min.js"></script><script src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/owl.carousel.min.js"></script><script type="text/javascript">function likeThis(postId){if(postId!=''){jQuery('#iLikeThis-'+postId+' .count').text('...');jQuery.post(blogUrl+"/wp-content/plugins/i-like-this/like.php",{id:postId},function(data){jQuery('#iLikeThis-'+postId+' .count').text(data);});}}</script><script type="text/javascript">var blogUrl = '<?php bloginfo('url'); ?>'</script><meta name="robots" content="index, follow"><meta name="googlebot" content="index, follow"><?php wp_head(); ?></head><body><div class="header"><div class="menu"><div class="top"><div class="navicon"></div><ul><div class="navicon2"><b><?php echo bodomusic_option('site-name'); ?></b><span class="close"></span></div><li><a class="active" title="<?php echo bodomusic_option('site-name'); ?>" href="<?php bloginfo('url'); ?>">صفحه اصلی</a></li><?php $option_meta = bodomusic_option('text-menu1');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-menu1'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu2');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-menu2'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu3');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-menu3'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu4');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-menu4'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu5');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-menu5'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="تبلیغات" href="<?php echo $option_meta; ?>">تبلیغات</a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-contact');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="تماس با ما" href="<?php echo $option_meta; ?>">تماس با ما</a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-about');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="درباره ما" href="<?php echo $option_meta; ?>" rel="author">درباره ما</a></li><?php } ?></ul><div class="social"><?php $option_meta = bodomusic_option('link-google-plus');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="<?php echo $option_meta; ?>" title="facebook"><div class="icon"><span class="google"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('link-facebook');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="<?php echo $option_meta; ?>" title="facebook"><div class="icon"><span class="facebook"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('instagram');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="<?php echo $option_meta; ?>" title="Instagram"><div class="icon"><span class="instagram"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('link-twitter');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="<?php echo $option_meta; ?>" title="twitter"><div class="icon"><span class="twitter"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('id-yahoo');if (!empty($option_meta)) { ?><a href="ymsgr:sendim?<?php echo $option_meta; ?>" title="Yahoo"><div class="icon"><span class="yahoo"></span></div></a><?php } ?><a target="_blank" href="<?php bloginfo('url'); ?>/feed/" title="RSS"><div class="icon"><span class="rss"></span></div></a></div><!-- social --></div><!-- top --></div><!-- menu --><div class="head"><div class="top"><div class="logo"><span class="icon"></span><div class="ehha"><?php $option_meta = bodomusic_option('site-name');if (!empty($option_meta)) { ?><h1><?php echo $option_meta; ?></h1><?php } else { ?><h2>پیشواز یک ترانه</h2><?php } ?><h1><?php wp_title(); ?></h1></div><!-- ehha --></div><!-- logo --><div class="lefta"><?php if(function_exists('parsidate')) { ?><div class="date">امروز : <?php echo parsidate ('l j F Y') ; ?> </div><?php } if(function_exists('jdate')) { ?><div class="date">امروز : <?php echo jdate ('l j F Y') ; ?></div><?php } else { ?><div class="date">لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.</div><?php }$option_meta = get_famo_adv_option('head-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="topbanner"><?php echo $option_meta; ?></div><?php } else { ?><div class="topbanner"><a target="_blank" rel="nofollow" title="تبلیغات" href="<?php $option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { echo $option_meta; } else { bloginfo('url'); } ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/468.jpg" alt="تبلیغات" title="تبلیغات" height="60" width="468"></a></div><?php } ?></div><!-- lefta --></div><!-- top --></div><!-- head --><?php if( $option_meta = bodomusic_option('text-nav1') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav2') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav3') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav4') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav5') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav6') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav7') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav8') ): ?><div class="head2"><div class="top"><ul><?php $option_meta = bodomusic_option('text-nav1');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-nav1'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav2');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd1" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-nav2'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav3');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd2" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-nav3'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav4');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd3" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-nav4'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav5');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd4" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-nav5'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav6');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd5" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-nav6'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav7');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd6" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-nav7'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav8');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd7" title="<?php echo bodomusic_option('text-nav8'); ?>" href="<?php echo bodomusic_option('link-nav8'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php } ?></ul></div></div><!-- head2 --><?php endif; ?><div class="ads"><div class="top"><?php $option_meta = get_famo_adv_option('head728');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banner"><?php echo $option_meta; ?></div><?php } else { ?><div class="banner"><a target="_blank" rel="nofollow" title="تبلیغات" href="<?php $option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { echo $option_meta; } else { bloginfo('url'); } ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/728.jpg" alt="تبلیغات" title="تبلیغات" height="90" width="728"></a></div><?php } ?><div class="stat"><ul><li><span><?php echo $wpdb->get_var("SELECT COUNT(ID) FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish'");?></span>تعداد مطالب</li><li><span><?php $comments_count = wp_count_comments(); echo $comments_count->approved . ""; ?></span>کامنت کاربران</li><li><span>5507</span>تعداد پیشوازها</li></ul></div></div></div><!-- ads --><?php if (!is_single()) {if(bodomusic_option('special') == 'on') { ?><div class="special"><?php query_posts("showposts=-1"); $i =0; while (have_posts()) : the_post(); if(get_post_meta($post->ID,'select2',true) == 'vhead' || (get_post_meta($post->ID,'select2',true) == 'vhs')) { ?><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><div class="thumbnail"><?php if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'music') { ?><div class="type">Music</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'album') { ?><div class="type">Album</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'musicvideo') { ?><div class="type">Video</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'news') { ?><div class="type">News</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'film') { ?><div class="type">Film</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'serial') { ?><div class="type">Serial</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'animation') { ?><div class="type">Animation</div><?php } ?><?php if( has_post_thumbnail() ) { ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/timthumb.php?src=<?php get_image_url(); ?>&h=200&w=200&zc=1" title="<?php the_title(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="200" height="200"><?php } else { ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=200&w=200&zc=1" title="<?php the_title(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="200" height="200"><?php } ?><div class="desc"><?php $title = get_post_meta($post->ID, 'title', true); if ($title) { ?><p><span class="li"></span> <?php echo $title; ?></p><?php } else { ?><p><span class="li"></span> <?php the_title(); ?></p><?php } ?><p class="date"><?php the_time(__('l j F Y','kubrick')) ?></p></div><!-- desc --></div><!-- thumbnail --></a><?php } $i++; if($i >= 8) break;endwhile; ?><?php wp_reset_query(); ?></div><!-- special --><?php } ?><div class="listen"><div class="top"><?php// assign the variable as current category$listen = bodomusic_option('listen');// concatenate the query$args = 'p=' . $listen . '&showposts=1';// run the queryquery_posts( $args );?><?php while (have_posts()) : the_post(); ?><?php endwhile; ?><?php wp_reset_query(); ?><form class="search" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>"><input type="text" value="" placeholder="كلمه مورد نظر را اينجا بنويسيد" onfocus="if (this.value == '') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '';}" name="s" class="text"><div class="line"></div><button type="submit" value="برو"><span>برو</span></button></form></div><!-- top --></div><!-- listen --><?php } ?><?php $option_meta = get_famo_adv_option('header-bottom-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banners"><div class="top"><?php echo get_famo_adv_option('header-bottom-fix-adv'); ?><?php $option_meta = get_famo_adv_option('head-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banner2"><?php echo get_famo_adv_option('head-fix-adv'); ?></div><?php } ?></div><!-- top --></div><!-- banners --><?php } ?></div><!-- header --><div class="warpper">
 3. ویژه

  گزاشتم.متاسفانه تصاویر سایت نمیان
 4. ویژه

  نه کش رو خالی کردم درست نشد. ضمنا دستورات اسکریپت روی مرورگز کروم اجرا نمیشه.راهی هست برای این مورد؟
 5. ویژه

  سلام کد خیلی عالی هست ولی در هدر هرجای فایل body یا head قرار میبدم تصاویر سایت نشون داده نمیشه.
 6. چرا اینقدر از نقد بیزارین؟؟ یعنی فقط مشتری رو تا وقتی که بیاد سایت شما و خرید کنه و کلی تعریف و تمجید کنه ازتون دوست دارین؟ اولا به نظرم تا یه قالبی ایراداتش رفع نشده نباید برای فروش گذاشته بشه. ثانیا شما مسئولین ما از طراحش که قالب رو خریداری نکردیم.از سایت فامو خریدیم.پس فامو باید جوابگو و سریعا رسیدگی کنه. واقعا تفکر اشتباهی هست.نمیدونم چرا اکثر مارکت های ایرانی فقط در فکر جذب مشتری جدید هستن و مشتری های قبلی هیچ به هیچ. توی این تصویر مشخصه که آقای محمد دقیقا یک ماه پیش قرار بوده ورژن اصلاح شده قالب ذکر شده رو یک هفته ایی برای کاربران اوکی کنه.تا امروز که یک ماه شده و . . .
 7. سلام شما مدتهاست قراره اشکالات و ایرادات قالب خاص موزیک رو برطرف کنید و برای مشتریهایی که خرید کردن ارسال کنید.ولی . . . زدن قالب های جدید در صورتی که مشتری های قبلی ناراضی باشند فایده ایی نداره.
 8. سلام با عرض احترام برای شما دوست عزیز. این سیستما بدرد نمیخورن.پولی نمیشه از اینا دراورد. وقتی برای هرکاربر یه بار باز بشه فایده نداره که. بنظرم از پاپ اپ خیلی بیشتر میشه درامد کسب کرد. توی پاپ اپ از همون کاربر میشه دو سه برابر درامد کسب کرد و ضمنا لینک های دانلودتونم مستقیم هستن.فقط یه پنجره ایی باز میشه در زیر تب فعلی. ولی این سیستم کوتاه کننده لینکهای شما رو غیر مستقیم میکنه.تازه درامد آنچنانی هم نداره.
 9. ساده ترین راه حلش اینه نوشته رو بروز کنید.یعنی ویرایش پست رو بزن. توی قسمت انتشار تاریخ انتشار رو تغییر بده به تاریخ و ساعت امروز.میاد اول.
 10. زرین پال هم فیلتر شده
 11. مشکل

  همونطور که دوستمون گفتند نقشه سایت رو باید در گوگل وبمستر ثبت کنید.و منتظر بمانید تا لینک های سایت شما رو دریافت کنه. این زمان هم متغیر هست.بعضی اوقات از سه چهار ساعت شروع میشه تا دو سه روز.
 12. سلام دوستان یه کد پاپ اپ شسته رفته میخوام. با کلیک کاربر در سایت باز بشه و برای هر ای پی توی هر 24 ساعت یه بار باز بشه. توی نت سرچ کردم یه کدایی هست 10 خط 20 خط. یه کد جمع و جور میخوام ممنون
 13. سلام دوستان. اگر شما هم وبمستر باشید حتما براتون پیش اومده که یه سری سایت های اسپم (کپی کار ، فیدخوان و ... ) از مطالب سایت شما استفاده و در نهایت یه لینکی به سایت شما داده اند که نه تنها برای سایت شما امتیاز محسوب نمیشه بلکه به خاطر پایین بودن کیفیت سایت فوق لینکی هم که به سایت شما داده باعث افت سایت شما و امتیاز منفی محسوب میشه. تو یکی از سایت ها من به این موضوع برخوردم : اگر توی فوتر سایتمون به سایت های اسپم لینک نوفالو بدیم چی؟تاثیر داره؟باعث بی تاثیری اون لینک میشه؟
 14. احتمال داره قالبتون از تصاویر شاخص استفاده میکنه. توی یکی از پست هاتون یه تصویر شاخص برارید ببینین میاره یا نه.
 15. بستن فيد ديگه زیاد فایده نداره،چون اکثرا ديگه از نتایج گوگل لینک میگیرند،اون روشی ک بنده عنوان کردم بنظرتون ميتونه اثر داشته باشه یا نه؟
 16. [quote="elenor, post: سلام يه سرچی توی نت داشته باشين میبینین کاربران زرین پال زیاد رضایت ندارند از این سایت.
 17. اختصاصی بودنش چی؟
 18. برنامه بدی نیست.میشه با این برنامه ورودی گوگل هم فرستاد به سایت. بالاخره نباید بی تاثیر باشه از نظر منفی بودنش میگم. چون هر چی باشه جای بازدیدکننده واقعی رو نمیتونه بگیره. یه سایت با بازدید کننده هاش زندست و پیشنهاد میکنم سعی بر جذب بازدیدکنندهای واقعی و اون هم با روش طبیعی باشید(با تولید محتوا) موفق باشید.
 19. سلام به نظر بنده خوب نیست برای ایجاد یک سیستم بلاگدهی از سیستم های رایگان موجود در وب استفاده کرد. بنده به شخصه برام تجربه شده که اکثر قالب ها و ... که به صورت رایگان در سایت ها وجود داره دارای باگ و شل هستند.چه برسه به اسکریپت یا سیستم بلاگدهی. عذر میخوام توی تاپیک این دوست عزیز سئوال مطرح میکنم. دوستایی که دستشون تو کاره بنظرتون ایجاد یه سیستم اختصاصی بلاگدهی چقدر هزینه میخواد؟
 20. سلام این سایت اطلاعاتی از قبیل پوسته و پلاگین های یک سایت رو در اختیارتون قرار میده. روی بیشتر سایت ها جواب میده. http://www.wpthemedetector.com/
 21. مشکل

  سلام خب افزونه های فیدخوان هر چیزی که توی فید باشه میاره. اگر تمام مطلب توی فید اومده باشه تمامش رو میاره و اگه خلاصه باشه همون خلاصه مطلب رو میاره. باید از فید هایی استفاده کنی که تمام مطلب رو داشته باشند. این افزونه نسبتا خوبیه و تنظیمات خوبی هم داره یه تستی بکنید FeedWordPress
 22. سلام یه تصویر رو با چه فرمت و یا روشی میشه ذخیره کرد که نشه توی فتوشاپ یا نرم افزارهای ویرایش تصویر ویرایش کرد؟ یکی از دوستام تصاویر سایتش کاملا اختصاصی هست.و متاسفانه سایت های هم موضوع کل تصاویر این رو کپی و ویرایش میکنند و توی سایتاشون میذارند. با چه فرمتی یا روشی تصاویرش رو ذخیره کنه که بعد کسی نتونه ویرایشش کنه؟
 23. این فرمت ک گفتین توی فتوشاپ نیست ولی با فرمت PBM دخیره کرده فایده ایی نداشت
 24. از کد قفل و راست کلیک هم استفاده کرد باز قالب دانلود هست. ولی متوجه درخواست بنده نشدی دوست عزیز. در کل اشکال نداره عکس دانلود بشه. میخواییم اگر کسی دانلود کرد توی فتوشاپ و یا نرم افزارهای دیگه عکس رو نتونه ویرایش کنه.همین. حالا با تغییر فرمت یا هر روش دیگه.