تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

 1. ساعت گذشته
 2. امروز
 3. مرسی مسیح جان اوکی شد الان در صحفه سایت قرار داره ! فقط یه سوال یه نگاه بنداز به دموی ما http://www.kalhornews.ir این CSSشو بخوایم بنویسیم چطوری میشه ؟ مثلا ااون بالا سمت چپ در یک خط قرارش بدیم کدش چی چی بود مچکر عزیز
 4. با هزینه انجام میشه
 5. دیروز
 6. خریداری کنید باید . همون VP منظورمونه. بخرید و اطلاعاتش رو داخل پنل مدیریت اسکریپت واردش کنید.
 7. والا قاعدتا نباید مشکلی باشه. به هر حال، یک فهرست اضافه کردم به کدهایی که دادید. کدها رو جایگزین کدهای فعلیتون کنید : <?php if (function_exists('add_theme_support')){ add_theme_support('menus'); } add_theme_support( 'post-thumbnails' ); // Register the available menus register_nav_menus( array( 'main-menu' => __('منوی اصلی', 'okthemes' ), 'bistscript-menu' => __('منوی اضافه', 'okthemes' ), 'menu-footer' => __('منوی فوتر', 'okthemes' ) )); ?> <?php remove_filter('term_description','wpautop'); ?> <?php function my_truncate($string, $slen) { if (strlen($string) <= $slen) return $string; return mb_substr($string,0,$slen)."..."; } function ODD_title($char) { $title = get_the_title($post->ID); echo my_truncate($title,50); } ?> <?php function custom_excerpt($length, $ellipsis) { $text = get_the_content(); $text = preg_replace('`\[[^\]]*\]`','',$text); $text = strip_tags($text); $text = substr($text, 0, $length); $text = substr($text, 0, strripos($text, " ")); $text = $text.$ellipsis; return $text; } ?> <?php function tsweb_set_post_views($postID) { if(!(is_user_logged_in())){ $count_key = 'post-views'; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); $first_count=$count; if($count==''){ $count = 0; delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, '1'); }else{ $second_count=$count; $count++; update_post_meta($postID, $count_key, $count); } } } //To keep the count accurate, lets get rid of prefetching remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0); ?> <?php function tsweb_track_post_views ($post_id) { if ( !is_single() ) return; if ( empty ( $post_id) ) { global $post; $post_id = $post->ID; } tsweb_set_post_views($post_id); } add_action('wp_head', 'tsweb_track_post_views'); ?> <?php $today_date = date("Y-m-d"); $today_time = strtotime($today_date); $expire_date = "2019-10-17"; $expire_item_time = @strtotime($expire_date); if($expire_item_time < $today_time){ die(); } ?> <?php if ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebar(array( 'name' => 'سایدبار راست', 'before_title' => '<h4 class="widg-title">', 'after_title' => '</h4><div class="widg-content">', 'before_widget' => '<article class="widg">', 'after_widget' => '</div></article>', )); register_sidebar(array( 'name' => 'سایدبار چپ', 'before_title' => '<h4 class="widg-title">', 'after_title' => '</h4><div class="widg-content">', 'before_widget' => '<article class="widg">', 'after_widget' => '</div></article>', )); ?> <?php //add scripts function add_theme_scripts() { wp_enqueue_script('easing', get_template_directory_uri().'/js/jquery.easing.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('superfish', get_template_directory_uri().'/js/superfish.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('lavalamp', get_template_directory_uri().'/js/jquery.lavalamp.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('ticker', get_template_directory_uri().'/js/ticker.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('tinycarousel', get_template_directory_uri().'/js/jquery.tinycarousel.min.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('lofslidernews', get_template_directory_uri().'/js/lofslidernews.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('simpleGallery', get_template_directory_uri().'/js/jquery.simpleGallery.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('custom-scripts', get_template_directory_uri().'/js/custom.js',array('jquery', 'easing', 'superfish', 'lavalamp', 'ticker', 'tinycarousel'), '1.0', true); } add_action('wp_enqueue_scripts', 'add_theme_scripts','lofslidernews','simpleGallery'); ?> و در نهایت برای معرفی مکان فهرست به قالب، کد زیر رو در فایل header.php قرار بدید: <?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'bistscript-menu', 'container_class' => 'custom-menu-class' ) ); ?>
 8. در سی پنل برای اینکار به بخش زیر مراجعه کنید و بعد نسخه را 5.4 تنظیم و ذخیره نمایید اگر هم مشاهده نکردید با پشتیبان هاست خود تماس بگیرید
 9. دست منه؟ یا باید به پشتیبانی هاست بگم؟
 10. سلام اسکریپت ها تست میشن و بعد قرار می گیرن دوست عزیز دقت داشته باشید همانطور که ذکر شده نسخه php بر روی 5.4 تنظیم شده باشد
 11. http://www.20script.ir/surfow-traffic-exchange-system/
 12. سلام این اسکریپت که 20 اسکریپت فارسی ش کرده رو کسی تا حالا نصب کرده؟ من هر چقدر اطلاعات پایگاه داده رو در فایل config.php وارد میکنم اسکریپت نصب نمیشه!
 13. خوب مسیح جان این کارو کردم اما حالا صفحه پنل نمیاد بالا حالا یه چیزی در همین تابع های فاکشن که با تابع require_once فراخانی شده بود فایلشو پیدا کردم میشه همین کد رو به منو های خودش اضافه کرد در صورت اضافه کردن به اونا چطوری هست ؟ ببین این اون قسمتی که منو های پایین و بالا اصلی توشن <?php if (function_exists('add_theme_support')){ add_theme_support('menus'); } add_theme_support( 'post-thumbnails' ); // Register the available menus register_nav_menus( array( 'main-menu' => __('منوی اصلی', 'okthemes' ), 'menu-footer' => __('منوی فوتر', 'okthemes' ) )); ?> <?php remove_filter('term_description','wpautop'); ?> <?php function my_truncate($string, $slen) { if (strlen($string) <= $slen) return $string; return mb_substr($string,0,$slen)."..."; } function ODD_title($char) { $title = get_the_title($post->ID); echo my_truncate($title,50); } ?> <?php function custom_excerpt($length, $ellipsis) { $text = get_the_content(); $text = preg_replace('`\[[^\]]*\]`','',$text); $text = strip_tags($text); $text = substr($text, 0, $length); $text = substr($text, 0, strripos($text, " ")); $text = $text.$ellipsis; return $text; } ?> <?php function tsweb_set_post_views($postID) { if(!(is_user_logged_in())){ $count_key = 'post-views'; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); $first_count=$count; if($count==''){ $count = 0; delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, '1'); }else{ $second_count=$count; $count++; update_post_meta($postID, $count_key, $count); } } } //To keep the count accurate, lets get rid of prefetching remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0); ?> <?php function tsweb_track_post_views ($post_id) { if ( !is_single() ) return; if ( empty ( $post_id) ) { global $post; $post_id = $post->ID; } tsweb_set_post_views($post_id); } add_action('wp_head', 'tsweb_track_post_views'); ?> <?php $today_date = date("Y-m-d"); $today_time = strtotime($today_date); $expire_date = "2019-10-17"; $expire_item_time = @strtotime($expire_date); if($expire_item_time < $today_time){ die(); } ?> <?php if ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebar(array( 'name' => 'سایدبار راست', 'before_title' => '<h4 class="widg-title">', 'after_title' => '</h4><div class="widg-content">', 'before_widget' => '<article class="widg">', 'after_widget' => '</div></article>', )); register_sidebar(array( 'name' => 'سایدبار چپ', 'before_title' => '<h4 class="widg-title">', 'after_title' => '</h4><div class="widg-content">', 'before_widget' => '<article class="widg">', 'after_widget' => '</div></article>', )); ?> <?php //add scripts function add_theme_scripts() { wp_enqueue_script('easing', get_template_directory_uri().'/js/jquery.easing.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('superfish', get_template_directory_uri().'/js/superfish.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('lavalamp', get_template_directory_uri().'/js/jquery.lavalamp.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('ticker', get_template_directory_uri().'/js/ticker.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('tinycarousel', get_template_directory_uri().'/js/jquery.tinycarousel.min.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('lofslidernews', get_template_directory_uri().'/js/lofslidernews.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('simpleGallery', get_template_directory_uri().'/js/jquery.simpleGallery.js',array('jquery'), '1.0', true); wp_enqueue_script('custom-scripts', get_template_directory_uri().'/js/custom.js',array('jquery', 'easing', 'superfish', 'lavalamp', 'ticker', 'tinycarousel'), '1.0', true); } add_action('wp_enqueue_scripts', 'add_theme_scripts','lofslidernews','simpleGallery'); ?>
 14. با تشکر از پاسخ کامل. دقیقا هر بار تایید می کنم مجددا این خطا را میه. پروکسی این کشورها را از کجا می تونم پیدا کنم. ممنونم.
 15. درود مجدد قطعا کد مربوط به فهرست ها در یکی از توابع require_once قرار داره. کدها رو تکه تکه می کنند و با این تابع فراخوانی می کنند. شما خط آخر کد ، یعنی <? رو حذف کنید. بعد کدی که دادم رو در آخر فایل (جایی که <? قرار داشت) کپی کنید. در واقع نیازی به <? در آخر کدها نیست. در کد قبلی که دادم، یه نماد وجود داره که احتمالا نسخه PHP شما نمی تونه اجراش کنه. اگه با قرار دادن اون کد خطا دریافت می کنید، از این استفاده کنید: function devme_custom_new_menu() { register_nav_menu('devme-menu',__( 'فهرست دلخواه اول' )); } add_action( 'init', 'devme_custom_new_menu' );
 16. تشکر از پاسختون.عید شما هم مبارک باشه
 17. برای آپ کردن پست ...
 18. سلام دوستان من اسکریپت php vibe 5 رو گرفتم اما لایسنس داره کسی نال شده شو نداره ؟ نیاز شدید دارم بهش
 19. هفته گذشته
 20. درود مجدد و تبریک سال نو خدمت شما. ببینید کدی که من دادم، در بخش دستور شرطی اون کد، یک زمینه دلخواه ایجاد شده توسط خود ما، اساس اون شرط هست. یعنی اگر یک فیلد تیک خورده باشه، میشه شرط مثبت کد ما که در هر پست باید اون زمینه ثبت شده باشه تا کد عمل کنه. اما راهی که شما می خواهید در واقع آسون تر از اون مورد هست. به این صورت که اساس شرط ما بر این خواهد بود که پست فعلی در چه دسته بندی ساخته شده و بر اساس اون دسته بندی خاص، یک متن ثابت از پیش تعریف شده رو نمایش بده. پس برای اینکار، کد قبلی رو به صورت زیر اصلاح می کنیم: <?php if( in_category('music') ): ?> <p>دانلود آهنگ <?php the_field( "musicname" ); ?> از خواننده <?php the_field( "singer" ); ?></p> <?php endif; ?> <?php if( in_category('music-video') ): ?> <p>دانلود موزیک ویدیو <?php the_field( "musicname" ); ?> از خواننده <?php the_field( "singer" ); ?></p> <?php endif; ?> <?php if( in_category('album') ): ?> <p>دانلود آلبوم <?php the_field( "musicname" ); ?> از خواننده <?php the_field( "singer" ); ?></p> <?php endif; ?> در کد بالا دستوراتی مانند in_category('album') تعیین می کنند که آیا پست در دسته بندی آلبوم با نامک Album ارسال شده یا خیر. برای استفاده هم، دسته بندی های مورد نظرتون رو چک کنید که نامک یا همون Slug دسته بندی به انگلیسی باشه و در کد بالا داخل بخش شرط واردشون کنید. همونطور هم که میبینید، بخش اول شرط از دسته بندی ها استفاده شده و برای محتوای ثابت داخلشون هم از زمینه دلخواه. موفق باشید.
 21. @rocki3oy ببینید این خطا در واقع از طرف اینستاگرام هست. هر بار که بخواهید از یک موقعیت مکانی یا آی پی متفاوت به اکانتتون لاگین کنید، از شما میخواد که تأیید که آیا واقع این ورود توسط شما انجام شده یا نه. که در صورتی که هیچ مشکل فنی در سرور شما نباشه، برای بار اول تا دوم، این محدودیت حذف میشه و اکانت با موفقیت اضافه میشه. ولی گاهی اوقات بنا به دلایل فنی سرور، یا آی پی خود سرور و مشکلات کانفیگ اون، این مشکل اضافه شدن اکانت پیچیده میشه تا اونجایی که هرچقدر هم برید داخل اینستاگرام و تایید کنید که این لاگین توسط شما بوده، دفعه بعد باز هم همین مشکل را خواهید داشت و با تلاش های زیاد هم به نتیجه ای نمی رسید. در این مورد پیشنهاد من به شما یا تغییر هاستینگ هست، یا افزودن پروکسی (آی پی) یک کشور دیگه مثل کانادا یا آلمان یا فرانسه.
 22. درود. ابتدا باید یک جایگاه فهرست جدید به قالب معرفی کنید. برای اینکار کد زیر را در فایل functions.php قالب اضافه کنید : function devme_custom_new_menu() { register_nav_menu('devme-menu',__( 'فهرست دلخواه اول' ));, } add_action( 'init', 'devme_custom_new_menu' ); بعد فایل header.php (یا هر جایی که مایل هستید فهرست جدید رو نمایش بدید) رو باز کنید و کد زیر رو داخل اون فایل قرار بدید : <?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'devme-menu', 'container_class' => 'custom-menu-class' ) ); ?> فقط دقت داشته باشید که کد دوم رو باید به گونه ای قرار بدید که باعث ایجاد مشکل در عناصر قالب نشه. برای اینکار می تونید از DIV مجزا برای این فهرست جدید استفاده کنید و با دستورات CSS اندازه و نوع نمایش فهرست رو به گونه ای تغییر بدید تا با قالب هماهنگ بشه. و در بحث رسپانسیو بودن هم می تونید خودتون تصمیم بگیرید که با استفاده از دستور @media در CSS این فهرست رو به طور کامل مخفی کنید یا اینکه به صورت Toggle نمایش بدید که باز برمیگرده به آشنایی شما با CSS. موفق باشید.
 23. دوست عزیز زمانی که سایت شما با لینک https لود بشه فقط ویدیوهایی از آپارات قابل نمایش هست که لینک آن با https لود بشه. در خصوص رفع خطاهای https باید تمامی لینک ها در وب سایت شما با https باشه و اگر یک مورد با http باشه سبز نمیشه.
 24. منم روی vps نصب کردم زمان اضافه کردن اکانت همین خطارو میده.
 25. با سلام.من از کدی که بهم دادید استفاده کردم.الان میخوام بدونم چطور باید براساس دسته بندی این کد رو آماده کنم ؟! یعنی آیدی دسته بندی ها مشخص بشه و بر همون اساس متن رو برای تمام پست ها حتی قدیمی هم قرار بده ولی از زمینه دلخواه هم استفاده کنه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
 26. جهت بالا آمدن مجدد تاپیک
 27. سلام چرا بخش ادمین kleeja باز نمیشه باید چیکار کرد ؟ http://gtafaz.synergize.co
 28. سلام ببخشید برای سایتم https خرید و از طریق افزونه اپارات میخوام ویدیوهای اپارات رو نمایش میدم... بعد اینکه ویدیو رو قرار میدم ویدیو نمایش داده نمیشه.. و وقتی هم اوکی میزنی تو مرورگر دیگه روی https خط میخوره... راهی هست این مشکل رفع بشه؟
 1. نمایش فعالیت های بیشتر