تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

 1. امروز
 2. درود این ارور دلایل مختلفی میتونه داشته باشه شما در ابتدا یکی از قالب های پیشفرض وردپرس رو فعال کنید اگر مشکل حل شد که یعنی ایراد از سمت قالب شماست اگر حل نشد مشکل از سمت هاستینگ شماست که باید از پشتیبانی هاستتون پیگیری کنید. واگه فکر میکنین که مشکل از سمت نسخه وردپرس هست از طریق این آموزش میتونین به نسخه های پیشین وردپرس برگردین.
 3. سلام لطفا برای خودتون تایپیک بزنید ودر تایپیک های دیگران سوال مطرح نکنین
 4. grameasy

  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"> <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> <title>Dashboard - ربات مدیریت اکانت اینستاگرام شما</title> <meta name="description" content="با ارزان ترین قیمت اکانت اینستاگرام خود را مدیریت کنید پست هوشمند بگذارید دوستان خود را لایک کنید برایشان کامنت های پیش فرض ارسال کنید به همه فالور های خود پیام دایرکت ارسال کنید پست های زمان بندی شده برای استوری و پست های خود بفرستید و کلی امکانات دیگر"/> <meta name="keywords" content="The ultimate way to help your marketing effectiveness on Instagram today"/> <!-- Facebook open graph tags --> <meta property="og:type" content="website"/> <meta property="og:site_name" content="VTCreators"/> <meta property="og:url" content="http://flw.stjc.ir/index.php/dashboard"/> <meta property="og:title" content="Dashboard - ربات مدیریت اکانت اینستاگرام شما"/> <meta property="og:description" content="با ارزان ترین قیمت اکانت اینستاگرام خود را مدیریت کنید پست هوشمند بگذارید دوستان خود را لایک کنید برایشان کامنت های پیش فرض ارسال کنید به همه فالور های خود پیام دایرکت ارسال کنید پست های زمان بندی شده برای استوری و پست های خود بفرستید و کلی امکانات دیگر"/> <!-- Twitter card tags --> <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"/> <meta name="twitter:site" content="@vtcreators"/> <meta name="twitter:title" content="Dashboard - ربات مدیریت اکانت اینستاگرام شما"/> <meta name="twitter:description" content="با ارزان ترین قیمت اکانت اینستاگرام خود را مدیریت کنید پست هوشمند بگذارید دوستان خود را لایک کنید برایشان کامنت های پیش فرض ارسال کنید به همه فالور های خود پیام دایرکت ارسال کنید پست های زمان بندی شده برای استوری و پست های خود بفرستید و کلی امکانات دیگر"/> <!-- Favicon--> <link rel="icon" href="http://flw.stjc.ir/assets/images/favicon.ico" type="image/x-icon"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700&subset=latin,cyrillic-ext" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/css/fonts.css" rel="stylesheet"> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/node-waves/waves.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/animate-css/animate.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery.ui/smoothness/jquery-ui-1.10.1.custom.css" rel="stylesheet" > <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap-material-datetimepicker/css/bootstrap-material-datetimepicker.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/skin/bootstrap/css/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet"> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/responsive/css/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet"> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/sweetalert/sweetalert.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/elfinder/css/elfinder.min.css" rel="stylesheet" > <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/material-design-preloader/md-preloader.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap-select/css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/animate-css/animate.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/emojionearea/emojionearea.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/css/themes/all-themes.css" rel="stylesheet" /> <link href="http://flw.stjc.ir/assets/css/custom.css?v=1.4" rel="stylesheet"> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> var PATH = 'http://flw.stjc.ir/index.php/'; var BASE = 'http://flw.stjc.ir/'; var CURRENT_URL= 'http://flw.stjc.ir/index.php/dashboard'; var list_chart = []; var token = ''; var module = 'dashboard'; var Lang = {}; Lang["yes"] = 'Yes'; Lang["deleted"] = 'Deleted'; Lang["selectoneitem"] = 'Select at least one item'; Lang["selectonemedia"] = 'Select at least one Instagram account'; Lang["emptyTable"] = 'No data available in table'; Lang["processing"] = 'Processing'; Lang["Anonymous"] = 'Anonymous'; </script> </head> <body class="theme-blue-grey"> <!-- Page Loader --> <div class="page-loader-action"> <div class="loader"> <div class="md-preloader pl-size-md"> <svg viewbox="0 0 75 75"> <circle cx="37.5" cy="37.5" r="33.5" class="pl-red" stroke-width="4" /> </svg> </div> <p>Please wait...</p> </div> </div> <!-- #END# Page Loader --> <!-- Overlay For Sidebars --> <div class="overlay"></div> <!-- #END# Overlay For Sidebars --> <nav class="navbar"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <a href="javascript:void(0);" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-collapse" aria-expanded="false"></a> <a href="javascript:void(0);" class="bars"></a> <a class="navbar-brand text-center" href="http://flw.stjc.ir/index.php/"><img src="http://flw.stjc.ir/assets/images/logo.png" title="" alt=""></a> </div> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav top-menu"> <li><a href="http://flw.stjc.ir/index.php/payments">Pricing</a></li> </ul> <ul class="nav navbar-nav top-menu right mr0"> <li> <div class="btn-group" style="margin-top: 7px; margin-left: 7px;"> <button type="button" class="btn btn-white waves-effect bg-white col-black">EN</button> <button type="button" class="btn btn-danger dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true"> <span class="caret"></span> <span class="sr-only">Toggle Dropdown</span> </button> <ul class="dropdown-menu" style="min-width: 65px; text-align: center; margin-top: 0px!important;"> <li><a class="waves-effect waves-block p0" href="http://flw.stjc.ir/index.php/language?l=en">EN</a></li> <li><a class="waves-effect waves-block p0" href="http://flw.stjc.ir/index.php/language?l=pt">PT</a></li> </ul> </div> </li> </ul> </div> </div> </nav> <section> <!-- Left Sidebar --> <aside id="leftsidebar" class="sidebar"> <!-- Menu --> <div class="user-info bg-blue-grey" style="background-image: none;"> <div class="image"> <img src="http://flw.stjc.ir/assets/images/user.png" width="48" height="48" alt="User"> </div> <div class="info-container"> <div class="name" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Hi, flw</div> <div class="btn-group user-helper-dropdown"> <i class="material-icons" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">keyboard_arrow_down</i> <ul class="dropdown-menu pull-right"> <li><a href="http://flw.stjc.ir/index.php/profile" class=" waves-effect waves-block"><i class="material-icons">account_box</i>Update</a></li> <li><a href="http://flw.stjc.ir/index.php/logout" class=" waves-effect waves-block"><i class="material-icons">lock_open</i>Logout</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="menu bg-blue-grey"> <ul class="list"> <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> <li class="active"> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/dashboard"> <i class="material-icons">dashboard</i> <span>Dashboard</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/instagram_accounts"> <i class="fa fa-instagram fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i> <span>Instagram accounts</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/logs"> <i class="material-icons">assignment_turned_in</i> <span>Logs</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/proxy"> <i class="fa fa-deaf fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i> <span>Proxy</span> </a> </li> <li class="header">INSTAGRAM TOOLS</li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/activity"> <i class="material-icons">favorite_border</i> <span>Auto activity</span> </a> </li> <li class=""> <a href="javascript:void(0);" class="menu-toggle"> <i class="material-icons">send</i> <span>Auto post</span> </a> <ul class="ml-menu"> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/post"> <span>Add new</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/post/bulk"> <span>Bulk post</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/schedules/post"> <span>Schedule post</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/save"> <span>Save posts</span> </a> </li> </ul> </li> <li class=""> <a href="javascript:void(0);" class="menu-toggle"> <i class="material-icons">message</i> <span>Auto direct message</span> </a> <ul class="ml-menu"> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/message"> <span>Add new</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/schedules/message"> <span>Schedule message</span> </a> </li> </ul> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/search"> <i class="material-icons">search</i> <span>Instagram search</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/download"> <i class="material-icons">file_download</i> <span>Instagram download</span> </a> </li> <li class="header">ADMIN AREA</li> <li class=""> <a href="javascript:void(0);" class="menu-toggle"> <i class="fa fa-cc-paypal fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i> <span>Payment management</span> </a> <ul class="ml-menu"> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/package_settings"> <span>Package settings</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/payment_settings"> <span>Payment settings</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/payment_history"> <span>Payment history</span> </a> </li> </ul> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/coupon"> <i class="fa fa-ticket fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i> <span>Coupon management</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/user_management"> <i class="fa fa-user fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i> <span>User management</span> </a> </li> <li class=""> <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/settings"> <i class="fa fa-cogs fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i> <span>Settings</span> </a> </li> </ul> </div> <!-- #Menu --> <!-- Footer --> <div class="legal"> <div class="copyright"> &copy; 2017 <a href="javascript:void(0);">persianscript.ir </a>.Ver1.6 </div> </div> <!-- #Footer --> </aside> <!-- #END# Left Sidebar --> </section> <section class="content"> <div class="container-fluid"> <div class="row dashboard"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">contacts</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Account</div> <div class="number">0</div> </div> </div> <div class="panel-group full-body" id="accordion_23" role="tablist" aria-multiselectable="true"> <div class="panel panel-settings mb20" style="background-color: transparent;"> <div class="panel-heading" role="tab" id="headingThree_23"> <h4 class="panel-title"> <a class="collapsed" role="button" data-toggle="collapse" href="#collapseThree_23" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree_23"> ACTIVITY REPORT </a> </h4> </div> <div id="collapseThree_23" class="panel-collapse collapse in" role="tabpanel" aria-labelledby="headingThree_23" aria-expanded="true"> <div class="panel-body row mb0 pb0"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">favorite</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Likes</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">comment</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Comments</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">thumb_up</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Follows</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">thumb_up</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Like + Follows</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">thumbs_up_down</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Follows back</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">thumb_down</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Unfollow</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">cached</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Repost</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">delete_forever</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Delete media</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="panel-group full-body" id="accordion_22" role="tablist" aria-multiselectable="true"> <div class="panel panel-settings mb20" style="background-color: transparent;"> <div class="panel-heading" role="tab" id="headingThree_22"> <h4 class="panel-title"> <a class="collapsed uc" role="button" data-toggle="collapse" href="#collapseThree_22" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree_22"> Post Report </a> </h4> </div> <div id="collapseThree_22" class="panel-collapse collapse in" role="tabpanel" aria-labelledby="headingThree_22" aria-expanded="true"> <div class="panel-body row mb0 pb0"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">send</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Total process</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">beenhere</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Total success</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">sms_failed</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Total failure</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey ">layers</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Total processing</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="panel-group full-body" id="accordion_24" role="tablist" aria-multiselectable="true"> <div class="panel panel-settings mb20" style="background-color: transparent;"> <div class="panel-heading" role="tab" id="headingThree_24"> <h4 class="panel-title"> <a class="collapsed uc" role="button" data-toggle="collapse" href="#collapseThree_24" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree_24"> Message Report </a> </h4> </div> <div id="collapseThree_24" class="panel-collapse collapse in" role="tabpanel" aria-labelledby="headingThree_24" aria-expanded="true"> <div class="panel-body row mb0 pb0"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">send</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Total process</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">beenhere</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Message success</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">sms_failed</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Message failure</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12"> <div class="info-box-2 hover-zoom-effect"> <div class="icon"> <i class="material-icons col-blue-grey">layers</i> </div> <div class="content"> <div class="text uc">Message processing</div> <div class="number">0</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <!-- Add new account --> <div class="modal fade" id="modal-add-account" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="card"> <div class="header"> <h2> <i class="fa fa-plus-square" aria-hidden="true"></i> Instagram account </h2> </div> <div class="body"> <div class="row"> <div class="col-sm-12 mb0"> <form action="http://flw.stjc.ir/index.php/instagram_accounts/ajax_update" data-redirect="http://flw.stjc.ir/index.php/dashboard/"> <b>Instagram username (<span class="col-red">*</span>)</b> <div class="form-group"> <div class="form-line"> <input type="hidden" class="form-control" name="id" value="0"> <input type="text" class="form-control" name="username" placeholder="Username"> </div> </div> <b>Instagram password (<span class="col-red">*</span>)</b> <div class="form-group"> <div class="form-line"> <input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Password"> </div> </div> <b>Proxy (<span class="col-red">*</span>)</b> <div class="form-group"> <select name="proxy" class="form-control" > <option value="">Select proxy</option> <option value="0">Using IP Host (Not recommend)</option> </select> </div> <button type="submit" class="btn bg-red waves-effect btnIGAccountUpdate">Submit</button> <div class="alert mb15 mt15" style="color: #000!important"> <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> Make sure that e-mail, which you used for registration in Instagram is real, and you have access to it.<br/> <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> E-mail, which you used for registration in Instagram is confirmed and approved by Instagram.<br/> <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> It is strongly recommended to bind your Instagram account to any Facebook page.<br/> <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> Upload avatar and fill in your profile.<br/> <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> Add at least 6 photos to your account from mobile phone.<br/> <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> Ensure that your content does not violate the rules of Instagram. We are not responsible for your actions and their consequences.<br/> </div> </form> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Modal Save--> <div class="modal fade" id="modal-how-to-use" data-backdrop="static" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header bg-blue-grey"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button> <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">How to use</h4> </div> <div class="modal-body"> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn bg-red btnCloseModelHowToUse">I understand and close it</button> </div> </div> </div> </div> <!-- Modal Save--> <div class="modal fade" id="modal-save" tabindex="-1" data-backdrop="static" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header bg-blue-grey"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button> <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Title</h4> </div> <div class="modal-body"> <div class="form-group"> <input type="text" class="form-control save_title"/> </div> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-primary btn-modal-save"><i class="fa fa-floppy-o" aria-hidden="true"></i> save</button> </div> </div> </div> </div> <div class="modal fade" id="modal-category" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header bg-blue-grey"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button> <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Title</h4> </div> <div class="modal-body"> <div class="form-group"> <input type="text" class="form-control category_title"/> </div> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-primary btn-modal-add-category"><i class="fa fa-floppy-o" aria-hidden="true"></i> Add new</button> </div> </div> </div> </div> <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBmppxGwnK0wF3Q6FzKwcxGUbEtXFKeMkQ&sensor=false&libraries=places" type="text/javascript"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/geocomplete/jquery.geocomplete.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery.ui/jquery.ui.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/momentjs/moment.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/geocomplete/jquery.geocomplete.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap-material-datetimepicker/js/bootstrap-material-datetimepicker.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/gmaps/gmaps.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/highcharts/highcharts.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/countid/jquery.countdown.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/elfinder/js/elfinder.full.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/elfinder/js/jquery.dialogelfinder.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/jquery.dataTables.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/skin/bootstrap/js/dataTables.bootstrap.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/dataTables.buttons.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/buttons.flash.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/jszip.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/pdfmake.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/vfs_fonts.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/buttons.html5.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/buttons.print.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap-notify/bootstrap-notify.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/sweetalert/sweetalert.min.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/node-waves/waves.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/emojionearea/emojionearea.min.js"></script> <!-- Custom Js --> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/js/admin.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/js/analytics.js"></script> <script src="http://flw.stjc.ir/assets/js/script.js"></script> </body> </html>
 5. grameasy

  من از پرشین اسکریپت دانلود کردم یعنی از بیست اسکریپت دانلود کنم مشکل حل میشه؟من میخوام کپی رایتش درست بکنم و بزارم اینجا تا باقی بچه ها هم دانلود بکنن یعنی کپی رایتش عمومی کنم کد بزارم عنوان سایتش هرچی باشه کپی رایت خودش نشون بده الان کدش میزارم براتون
 6. grameasy

  سلام من این اسکریپت و فارسی کردم مشکل راست چین کردنشو دارم کسی می تونه راهنمایی کنه ممنون
 7. سلام از طریق دیتابیس میشه به phpmyadmin وارد بشید به دنبال تیبل : wp_comments بگردید و بروی آن کلیک کنید سپس تیک Show all را بزنید و بعد تمامی نظرات را با تیک Check all به صورت یکجا انتخاب کنید و بعد گزینه edit را بزنید در بخش comment_approved مقدار را از 0 به 1 قرار بدید و در نهایت گزینه Go را بزنید تا تمامی نظرات تایید شوند
 8. درود,دوستان من وردپرس دارم , حدود 2سال بود هیچ نظری تایید نکرده بودم ,حدود 4000 تا نظر هست الان,از تنظیمات تغییر دادم که نیاز به تایید نباشه اما متاسفانه نشد (ظاهرا برای جدیدا درست کرد می کنه فقط) راهی هست همه یکجا تایید بشن؟دونه دونه خیلی زمان میبره
 9. سلام دوستان من این اسکریپت و فارسی کردم ولی مشکل راست چین کردنشو دارم کسی می تونه کمک کنه
 10. سلام خوش آمدید این مشکل برای این بوجود اومده که پوشه دمو bistro 2 در قالب قرار نداره این موضوع حتما در آپدیت های بعدی حل خواهیم کرد
 11. درود ,دوستان من یه تم فارسی کرده بودم برای یکی از دوستان ,الان یک هفته هست بدون دلیل قطع شده و ارور Service unavailable میده ,همه پلاگین - تم و.. تغییر نام و غیرفعال کردم نشد ,هاستینگ میگه مشکل از قالب بوده که با نسخه وردپرس سازگار نیست. 1-تم kallays theme هست(اسمش) 2- من از نسخه 4.8.6 استفاده می کنم ,الان می خوام به نسخه قبلتر برم چه کار باید کنم؟ 3-مشکل واقعا همینه؟یا جای دیگه مشکل داره تم هم نال شده بود خیلی فوری هست ممنون میشم کمک کنید
 12. سلام خدمت دوستان عزیزم. من به تازگی آخرین ورژن قالب 20.8.5 betheme رو از بیست اسکریپت دانلود کردم. مشکل خاصی نداره و بیشتر دمو های آماده رو که میخوام میتونم ازشون استفاده کنم . ولی به تازگی متوجه شدم بعضی از دمو ها نصب نمیشن و هنگام نصب این ارور ( Sorry, there has been an error. The file does not exist, please try again. )رو میده.-به عنوان نمونه دمو با نام bistro 2- لطفا کسی به من راهنمایی کنه علت این ارور چیه و چطور میتونم برطرفش کنم. با تشکر
 13. دیروز
 14. درود قالبتون مورد داره قطعا و مطمعن هستین که توی مسیر درست قالب رو اپلود میکنین؟
 15. درود من قبلا اینو کامل فارسی سازی کردم ولی فایلشو نمیدونم کجا گذاشتم بانوت پد پلاس سریع میتونین فارسی کنید فایلی که ادیت کردیدو قرار بدین چک کنیم
 16. درود زنفورو عالیه بشرطی که کامل وقت بزارید براش
 17. grameasy

  دوست عزیز همون مسیر که بهتون دادم باید داخل یکی از اونها باشه شما اسکریپت رو از 20 اسکریپت دانلود کردین؟
 18. درود ادرس سایت قرار بدین چک کنیم بتونیم بهتر راهنمایی کنیم
 19. سلام وقت همه دوستان بخیر بنده سایتم به یه مشکلی خورده (فروشگاه اینترنتی وردپرس) هست اینکه مثلا ما توی صفحه هر محصول که میریم صفحه 2 بار تکرار شده برای مثال شما به صفحه آیفون 6 که میرید و میخواید نقد و بررسی و... رو مطالعه کنید شما تا اخر صفحه که فوتر هست میرید مجدد یک باره دیگه همان صفحه تا فوتر تکرار شده مشکل دوم اینکه گالری محصولات که زیر عکس اصلی محصول نمایش داده میشه از کار افتاده و با کلیک کردن واکنشی نشون نمیده واقعا بدجوری موندم نمیدونم مشکل از کجاش هست!
 20. grameasy

  GramEasy کلا چیه ؟
 21. سلام وقت بخیر دوستان من میخواستم یه انجمن برای بچه های عمران درست کنم که واقعا نیازمند کشوره تاپیکی برای پرسش و پاسخشون اما دقیقا نمیدانم بهترین انجمن ساز چی خوبه ! مثلا بهترین CMS وقتی وردپرس هست و رایگان همه چیز براش هست آیا برای انجمن ساز هم همین چیز کفایت داره ؟ قالب و سرعت شون خوب باشه ممنون میشم کسی در این زمینه اطلاعات خاصی داره راهنمایی کنه !
 22. grameasy

  میتونی سورس همین صفحه مدیریت ارسال کنی تا من راهنماییت کنم البته سورس رو به از مرورگر وردار از طریق control + U
 23. grameasy

  اسکریپ gram easy هست داخل سایت بیست اسکریپ و یا پرشین اسکریپ و... هم هست فقط نمیدونم کپی رایت پاینش چطوری عوض کنم که توی تصویرم نشون دادم
 24. درود بر شما خوش آمدید این اسکریپت وابسته به یک سایت بوده برای بررسی لایسنس که درحال حاظر متاسفانه غیرفعال است !
 25. مال من نصب شده و کار می کنه اما فارسی را نمایش نمیده و همان انگلیسی را نمایش میده مشکل را کسی میدونه از کجاست؟
 26. درود بر شما بدون لایسنس اصلا جواب نمیده و ارور میده و. اون لایسنسی هم که داخل فایل زیپ بود رو وارد میکنم ارور لایسنس میده و میگه معتبر نیست .
 1. نمایش فعالیت های بیشتر